Yabuza indoda ukuba iphose ntoni emva kwe-75 days

Kuya vakala ukuba le-Monk ibiyoku zila iintsuku eziyi 75 zomthandazo. Yothuke yoma xa ibuya kuthe ncwe kule Dolophu yabo. Kanti unobangela yile Covid-19. Basa mcacisela ukuba kuye kwenzekani lomzuzwana ebengekho ngawo.


Izi-Tonight azijimi ziyatsha

Ngela xesha laziwa ngoku ngabikho ngcwele, kuye kwavakala ukhenkce ongapheliyo. Xa ilandelelwa lento, kuya funyaniswa ukuba Izi-Tonight zibbokile, azijimi ziyatsha.


SakhiMan

Sakhza ufowunela amapolisa. Nyani agaleleke amapolisa. Awakhawulele njeng’ba engena apha kwakhe. Polisa, Polisa, khawulezani ingxaki inkulu apha phakathi.

Nabo besilwa, balwa ngam. Khawulezani, khawulezani…amile amapolisa, kodwa unguphopho, kuliwa ngawe. Abe emile yena ngapha…aniyi qondi nina le ngxaki ndikuyo. Njeng’ba kusiliwa apha phakathi, ingathi kuwina lo umbi.


Hlekisa nabanye, uze uthande neKhasi lethu lika Facebook leMihlinzo Online.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array