SakhiMan

Imihlinzo: Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku

Imihlinzo: Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku

Skeem seBEE kuMhlobo: Sithini namhlanje   Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku Kulumnkiswe abahlali bale lali ukuba bayi lumnkele lento yenzekayo. Elihlosi kuthiwa ukusukela kumnyaka 2012 okokoko lisenza into enye, libulala abantu abanxilileyo xa begoduka. Sele libulele abantu aba pha ku12 ubunintsi. Owoku gqibela umntu obulewe leli hlosi limbulele ngoLwesine(…)

Read more...

Imihlinzo: EBirmingaham kuvulwe i5 star hotel yeKati

Imihlinzo: EBirmingaham kuvulwe i5 star hotel yeKati

Le Imihlinzo niyi phathelwa yimi buliso yakwa La Vita: Ingaba uneLow blood pressure, headache, stress, stroke, period pains, sinus, diabetes, awunamdla wokutya, growth ungakhathazeki sinalo icebo. Sinentlobo ngentlobo zeTea namayeza anaku nceda kwezi zigulo sizi khankanye ngentla. Ukuba unomdla woku fumana lamayeza kunye nezi tea. Nceda qhagamshelana nathi kule nombolo: 074 187 2431 Saku vuyiswa(…)

Read more...

Imihlinzo: Alitshoni lingena ndaba – Nalo isela liqhekeza kwenye ibar laze labiwa bubuthongo ekhitshini lale bar

Imihlinzo: Alitshoni lingena ndaba – Nalo isela liqhekeza kwenye ibar laze labiwa bubuthongo ekhitshini lale bar

Le Imihlinzo niyi phathelwa yimi buliso yakwa La Vita: Ingaba uneLow blood pressure, headache, stress, stroke, period pains, sinus, diabetes, awunamdla wokutya, growth ungakhathazeki sinalo icebo. Sinentlobo ngentlobo zeTea namayeza anaku nceda kwezi zigulo sizi khankanye ngentla. Ukuba unomdla woku fumana lamayeza kunye nezi tea. Nceda qhagamshelana nathi kule nombolo: 074 187 2431 Saku vuyiswa(…)

Read more...

Imihlinzo: Kutshate ooMakhulu ababini kule mpela veki emveni kweminyaka eyi70 bethandana

Imihlinzo: Kutshate ooMakhulu ababini kule mpela veki emveni kweminyaka eyi70 bethandana

Skeem seBee sithini namhlanje  Nantso ibhasi yaba khenkethi iphuncuka isteering wheel sayo ihamba Lebhasi iphuncukelwe sisteering wheel sayo ihamba. Ifotwe ngomnye waba khenkethi obekhwele kule bhasi ngelixesha isenzeka lento. Yeey! 🙂 Read more…  Kutshate ooMakhulu ababini kule mpela veki emveni kweminyaka eyi70 bethandana Esisibini siye sakhetha ukutshata ebudaleni baso. Baqala ukuhlala kunye kwiminyaka eyi70 edlulileyo,(…)

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array