Imihlinzo

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe Kuya fumaniseka ukuba unobangela wesisigqibo kukuba eliqela alinabo abatyali zimali abanoku xhasa eliqela. Ngoko ke yabangela into yokuba bafikelele kwesisigqibo ngoba, imali le bayidinga ngaphezu kwabadlali aba bakhoyo. Hay’ke kuye kwayi lonto ukuhluza abafanele ukuthengiswa, ingakumbi abo bafudumeze nje izitulo. Bade bathengiswa ke(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Nanko umfo wase Russia osebenzela umzi othengisa iPizza esitya umsebenzi

Imihlinzo kwiBEE: Nanko umfo wase Russia osebenzela umzi othengisa iPizza esitya umsebenzi

Imihlinzo kwiBEE: Nanko umfo wase Russia osebenzela umzi othengisa iPizza esitya umsebenzi. Lomfo uhambisa ukutya komthengi, waze wabhaqwa ngunogada ekungcamla okukutya eliftini, embona kumabona kude wonogada. Khange abesa libazisa unogada, wasukela kulomzi aya kuwo lomfo eyokwazisa umniniyo ngesi sehlo. Khawuzi bukelele nawe: Source:┬áCheryl Davis (YouTube) Zimane sinzeka: Nanko ke urhulumente wase Mexico kwidolophu yase Guadalajara(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Nanko uNoposi efunyanwa nemfumba yeeleta zabantu eziqikelwa kwi40 000

Imihlinzo kwiBEE: Nanko uNoposi efunyanwa nemfumba yeeleta zabantu eziqikelwa kwi40 000

Nantso indoda inamaphondo ebunzi Akonelanga ukufakela amaphondo lomfo, umzimba ubhonde bhonde yimibhalo yobu sathana. Imibhalo leyo anayo iquka nezinto ezifana no-666, njalo njalo. Ebese nkundleni evelela ityala awaye bekwe lona pha ngo-2011. Ugwetyiwe ke kule veki iphelileyo. Eyona nto ixhalabisayo ngaye, ziimpondo eziwazi fakelayo ngePlastic Surgery. Umantyi umgcine ngaphaya kwezi tshixo ‘de kufike imini yoku(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBee: Inkomo izele ithole elinentloko emile okwe yomntu

Imihlinzo kwiBee: Inkomo izele ithole elinentloko emile okwe yomntu

Inkomo izele ithole elinentloko emile okwe yomntu   Elithole lizelwe kwilali ekuthiwa kuse Mazizini, eBergville emantla aseKZN. Urhulumente uceba ukuyi hlola. Phofu kukwa celwa kwa uyise ukuba makeze ngaphambili…Yeeey! ­čÖé Read more… ┬áBathe bakuthi abana kumhoya ehamba ngenyawo kwiDrive-Thru wathi uyabuya Lomfo emveni kokuba bemalele ukumhoya kwiDrive-Thru yakwa McDonald’s uyewemnka. Kodwa akhange abesaya kude uthe(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Ichef yase Britane yenze iburger enencasa okungathi yinyama yomntu

Imihlinzo kwiBEE: Ichef yase Britane yenze iburger enencasa okungathi yinyama yomntu

Kukho sisi othile othe akubanjwa wangena kwizitulo zemoto yamapolisa Losisi ebeyo kulandwa ngama polisa emveni komlo ebenawo nomyeni wakhe. Phofu ungumntu osoloko enento emlalisa ngapha kwezitshixo ngenxa yendlela aziphatha ngayo. Kuthiwa amapolisa othuke sele ezingena izutulo zale nqwelo yawo. Liye longezwa ke ityala lakhe waze wohlwaywa into epha kwi$1,000 USD. Read more…   Losisi ngelakhe(…)

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array