ekuseni

Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela

Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela

Namhlanje kwiMihlinzo – sithini iSkeem seBEE…  Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela Lombhali udume ngokulwa yonke into edibene namadoda, kanga ngento yokuba kulo mjikelo ubhala incwadi enenjongo yoku bonisa ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda nengxaki zehlabathi zingacutheka. Kodwa ke usayi bhala lencwadi yakhe. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye… Amapolisa avale(…)

Read more...

Imihlinzo: amaChina aphindile

Imihlinzo: amaChina aphindile

Sithini iSkeem namhlanje: AmaChina Aphindile – Inkwenkwana yeChina isinde ekufeni, itshayiswa yimoto Kuthiwa lomntana ebedlala ecaleni kwendlela waze watsibela endleleni, engaqondanga kanti kukho imoto eseyi fikile. Ngentlahla akakhange onzakale, uyewatshona ngaphantsi kwayo, uyewasinda, unemikrwelo nje engephi. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye… Emelika kubanjwe umama ofake intshulube kwipilisi ebezipha umntwana wakhe Lomama kufumaniseka into yokuba ebelungiselela ukhuphiswano(…)

Read more...

Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

KwiBreafast Eyondlayo Ekuseni, sithini iSkeem namhlanje… Umpheki olunywe yintloko yenyoka emveni kokuba eyiqhawule. Lompheki wase China uyewalunywa yintloko yenoka ebeza kuyi pheka. Ebelungisa isidlo esinqabileyo kwamanye amazwe, esifumaneka kakhulu eChina. Kuthiwa emveni kwemizuzu noko eseyi baleka (20 min.) eyinqumle intloko, uthe xa ezakuyilahla emgqomeni yamluma esandleni. Uyewasweleka engeka fiki nasesibhedlele. Yeey! Khawu tyebise amehlo ubonise(…)

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array