doublepconnection

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe Kuya fumaniseka ukuba unobangela wesisigqibo kukuba eliqela alinabo abatyali zimali abanoku xhasa eliqela. Ngoko ke yabangela into yokuba bafikelele kwesisigqibo ngoba, imali le bayidinga ngaphezu kwabadlali aba bakhoyo. Hay’ke kuye kwayi lonto ukuhluza abafanele ukuthengiswa, ingakumbi abo bafudumeze nje izitulo. Bade bathengiswa ke(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Nazo ke iiselfie kwakho

Imihlinzo kwiBEE: Nazo ke iiselfie kwakho

  Nazo ke iiselfie kwakho Lomfana kuthiwa ufote iselfie nesidumbu segqiyazana ebethandana nalo kuFacebook. Esithi ke phofu usibe emortuary. Kuzo vakala ethubeni ukuba ibiyi tshomi yakhe le ithethe lento kuFacebook. Lomfana uthe nanko uzibani ehamba neqabane lakhe ulibe emortuary. Lomfana uphangela kwindawo eyenza imovies (movie production company) le selfie ayithathileyo ibingengo mzimba weli gqiyazana ebethandana(…)

Read more...

Imihlinzo: Indoda yase Kentucky isenga ityhefu kwiinyoka eziyi 500 ubuncinci ngeveki

Imihlinzo: Indoda yase Kentucky isenga ityhefu kwiinyoka eziyi 500 ubuncinci ngeveki

Sithini iSkeem seBee  Umfundi wase Columbia University uhamba ethwele umatrasi, ‘de kugxothwe umfana owamdlwengulayo kwesi sikolo Kukho inenekazi eladlwengulwayo kwiminyaka emibini eyadlulayo eColumbia University. Eyona nto akhala ngayo yeyokuba lomfana wamdlwengulayo wabanjwa, kunge kudala wanga phandle kunana mhlanje. Ngoko ke elinenekazi lithi lakuwu thwala lomatrasi de agxothwe lomfana kwesisikolo. Read more…  Indoda yase Kentucky isenga(…)

Read more...

Imihlinzo: Indoda yeNdiya yanele yinkosikazi yayo, ifuna iDivorce ngoba imleqa right-through…

Imihlinzo: Indoda yeNdiya yanele yinkosikazi yayo, ifuna iDivorce ngoba imleqa right-through…

ISkeem seBee sithini namhlanje  Indoda yeNdiya yanele yinkosikazi yayo, ifuna iDivorce ekhawulezileyo ngoba imleqa right through… Kukho indoda yase India enikwe iDivorce yinkundla eMombai emveni kokuba ifake isikhalazo esithi, “Ndicela ukwahlukana nalomfazi ngokuse mthethweni. Ayikho lento, ndilikhoboka apha. Lomfazi undlongo-ndlongo, ndilikhoboka, undixhinxa ngeepilisi, nemixube, nazo zonke izinto eziphantsi kweli langa. Andisalali ngulo mfazi, unditsibisa izoko(…)

Read more...

Imihlinzo: Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti

Imihlinzo: Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti

  ISkeem seBEE sithini namhlanje Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti Lomfo uye wafunyanwa yiHeart attack ekwinqwelo moya yase Southwest Airlines emveni kokuba omnye wabasebenzi kweliziko lenqwelo moya liye lala kwaphela ukusebenzisa umatshini woku vuselela intliziyo xa isoyisakala ngenxa yokuba lomfo enesifuba esixhonti. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye… Amandiya nge-80’s babe sohlwaya ngoku(…)

Read more...

Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela

Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela

Namhlanje kwiMihlinzo – sithini iSkeem seBEE…  Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela Lombhali udume ngokulwa yonke into edibene namadoda, kanga ngento yokuba kulo mjikelo ubhala incwadi enenjongo yoku bonisa ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda nengxaki zehlabathi zingacutheka. Kodwa ke usayi bhala lencwadi yakhe. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye… Amapolisa avale(…)

Read more...

Imihlinzo: amaChina aphindile

Imihlinzo: amaChina aphindile

Sithini iSkeem namhlanje: AmaChina Aphindile – Inkwenkwana yeChina isinde ekufeni, itshayiswa yimoto Kuthiwa lomntana ebedlala ecaleni kwendlela waze watsibela endleleni, engaqondanga kanti kukho imoto eseyi fikile. Ngentlahla akakhange onzakale, uyewatshona ngaphantsi kwayo, uyewasinda, unemikrwelo nje engephi. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye… Emelika kubanjwe umama ofake intshulube kwipilisi ebezipha umntwana wakhe Lomama kufumaniseka into yokuba ebelungiselela ukhuphiswano(…)

Read more...

Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

KwiBreafast Eyondlayo Ekuseni, sithini iSkeem namhlanje… Umpheki olunywe yintloko yenyoka emveni kokuba eyiqhawule. Lompheki wase China uyewalunywa yintloko yenoka ebeza kuyi pheka. Ebelungisa isidlo esinqabileyo kwamanye amazwe, esifumaneka kakhulu eChina. Kuthiwa emveni kwemizuzu noko eseyi baleka (20 min.) eyinqumle intloko, uthe xa ezakuyilahla emgqomeni yamluma esandleni. Uyewasweleka engeka fiki nasesibhedlele. Yeey! Khawu tyebise amehlo ubonise(…)

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array