connection

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe Kuya fumaniseka ukuba unobangela wesisigqibo kukuba eliqela alinabo abatyali zimali abanoku xhasa eliqela. Ngoko ke yabangela into yokuba bafikelele kwesisigqibo ngoba, imali le bayidinga ngaphezu kwabadlali aba bakhoyo. Hay’ke kuye kwayi lonto ukuhluza abafanele ukuthengiswa, ingakumbi abo bafudumeze nje izitulo. Bade bathengiswa ke(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Nazo ke iiselfie kwakho

Imihlinzo kwiBEE: Nazo ke iiselfie kwakho

  Nazo ke iiselfie kwakho Lomfana kuthiwa ufote iselfie nesidumbu segqiyazana ebethandana nalo kuFacebook. Esithi ke phofu usibe emortuary. Kuzo vakala ethubeni ukuba ibiyi tshomi yakhe le ithethe lento kuFacebook. Lomfana uthe nanko uzibani ehamba neqabane lakhe ulibe emortuary. Lomfana uphangela kwindawo eyenza imovies (movie production company) le selfie ayithathileyo ibingengo mzimba weli gqiyazana ebethandana(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: AmaJapan aphindile-enze iBurger emnyama kulo mjikelo

Imihlinzo kwiBEE: AmaJapan aphindile-enze iBurger emnyama kulo mjikelo

  Umangaliso: Lentwazana inemi nyaka emine izelwe ingenalo nethontsi le gazi Ngumangaliso nyani lo, lentwazana izelwe ingenalo nethontsi legazi emzimbeni wayo, tu. Sele ineminyaka emine ngoku izelwe. Read more…   AmaJapan aphindile: Enze iBurger emnyama kulo mjikelo LeBurger ithengiswa nguBurger King wase Japan. Ayinconywa incasa yayo…kuthiwa imuncisa iintupha. Read more…   AmaChina aphindile: Lengwenya iqashisa(…)

Read more...

Imihlinzo: Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku

Imihlinzo: Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku

Skeem seBEE kuMhlobo: Sithini namhlanje   Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku Kulumnkiswe abahlali bale lali ukuba bayi lumnkele lento yenzekayo. Elihlosi kuthiwa ukusukela kumnyaka 2012 okokoko lisenza into enye, libulala abantu abanxilileyo xa begoduka. Sele libulele abantu aba pha ku12 ubunintsi. Owoku gqibela umntu obulewe leli hlosi limbulele ngoLwesine(…)

Read more...

Imihlinzo: amaChina aphindile

Imihlinzo: amaChina aphindile

Sithini iSkeem namhlanje: AmaChina Aphindile – Inkwenkwana yeChina isinde ekufeni, itshayiswa yimoto Kuthiwa lomntana ebedlala ecaleni kwendlela waze watsibela endleleni, engaqondanga kanti kukho imoto eseyi fikile. Ngentlahla akakhange onzakale, uyewatshona ngaphantsi kwayo, uyewasinda, unemikrwelo nje engephi. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye… Emelika kubanjwe umama ofake intshulube kwipilisi ebezipha umntwana wakhe Lomama kufumaniseka into yokuba ebelungiselela ukhuphiswano(…)

Read more...

Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

KwiBreafast Eyondlayo Ekuseni, sithini iSkeem namhlanje… Umpheki olunywe yintloko yenyoka emveni kokuba eyiqhawule. Lompheki wase China uyewalunywa yintloko yenoka ebeza kuyi pheka. Ebelungisa isidlo esinqabileyo kwamanye amazwe, esifumaneka kakhulu eChina. Kuthiwa emveni kwemizuzu noko eseyi baleka (20 min.) eyinqumle intloko, uthe xa ezakuyilahla emgqomeni yamluma esandleni. Uyewasweleka engeka fiki nasesibhedlele. Yeey! Khawu tyebise amehlo ubonise(…)

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array