breakfast

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe Kuya fumaniseka ukuba unobangela wesisigqibo kukuba eliqela alinabo abatyali zimali abanoku xhasa eliqela. Ngoko ke yabangela into yokuba bafikelele kwesisigqibo ngoba, imali le bayidinga ngaphezu kwabadlali aba bakhoyo. Hay’ke kuye kwayi lonto ukuhluza abafanele ukuthengiswa, ingakumbi abo bafudumeze nje izitulo. Bade bathengiswa ke(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Nanko uNoposi efunyanwa nemfumba yeeleta zabantu eziqikelwa kwi40 000

Imihlinzo kwiBEE: Nanko uNoposi efunyanwa nemfumba yeeleta zabantu eziqikelwa kwi40 000

Nantso indoda inamaphondo ebunzi Akonelanga ukufakela amaphondo lomfo, umzimba ubhonde bhonde yimibhalo yobu sathana. Imibhalo leyo anayo iquka nezinto ezifana no-666, njalo njalo. Ebese nkundleni evelela ityala awaye bekwe lona pha ngo-2011. Ugwetyiwe ke kule veki iphelileyo. Eyona nto ixhalabisayo ngaye, ziimpondo eziwazi fakelayo ngePlastic Surgery. Umantyi umgcine ngaphaya kwezi tshixo ‘de kufike imini yoku(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBee: Inkomo izele ithole elinentloko emile okwe yomntu

Imihlinzo kwiBee: Inkomo izele ithole elinentloko emile okwe yomntu

Inkomo izele ithole elinentloko emile okwe yomntu   Elithole lizelwe kwilali ekuthiwa kuse Mazizini, eBergville emantla aseKZN. Urhulumente uceba ukuyi hlola. Phofu kukwa celwa kwa uyise ukuba makeze ngaphambili…Yeeey! 🙂 Read more…  Bathe bakuthi abana kumhoya ehamba ngenyawo kwiDrive-Thru wathi uyabuya Lomfo emveni kokuba bemalele ukumhoya kwiDrive-Thru yakwa McDonald’s uyewemnka. Kodwa akhange abesaya kude uthe(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Ichef yase Britane yenze iburger enencasa okungathi yinyama yomntu

Imihlinzo kwiBEE: Ichef yase Britane yenze iburger enencasa okungathi yinyama yomntu

Kukho sisi othile othe akubanjwa wangena kwizitulo zemoto yamapolisa Losisi ebeyo kulandwa ngama polisa emveni komlo ebenawo nomyeni wakhe. Phofu ungumntu osoloko enento emlalisa ngapha kwezitshixo ngenxa yendlela aziphatha ngayo. Kuthiwa amapolisa othuke sele ezingena izutulo zale nqwelo yawo. Liye longezwa ke ityala lakhe waze wohlwaywa into epha kwi$1,000 USD. Read more…   Losisi ngelakhe(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Nazo ke iiselfie kwakho

Imihlinzo kwiBEE: Nazo ke iiselfie kwakho

  Nazo ke iiselfie kwakho Lomfana kuthiwa ufote iselfie nesidumbu segqiyazana ebethandana nalo kuFacebook. Esithi ke phofu usibe emortuary. Kuzo vakala ethubeni ukuba ibiyi tshomi yakhe le ithethe lento kuFacebook. Lomfana uthe nanko uzibani ehamba neqabane lakhe ulibe emortuary. Lomfana uphangela kwindawo eyenza imovies (movie production company) le selfie ayithathileyo ibingengo mzimba weli gqiyazana ebethandana(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: AmaJapan aphindile-enze iBurger emnyama kulo mjikelo

Imihlinzo kwiBEE: AmaJapan aphindile-enze iBurger emnyama kulo mjikelo

  Umangaliso: Lentwazana inemi nyaka emine izelwe ingenalo nethontsi le gazi Ngumangaliso nyani lo, lentwazana izelwe ingenalo nethontsi legazi emzimbeni wayo, tu. Sele ineminyaka emine ngoku izelwe. Read more…   AmaJapan aphindile: Enze iBurger emnyama kulo mjikelo LeBurger ithengiswa nguBurger King wase Japan. Ayinconywa incasa yayo…kuthiwa imuncisa iintupha. Read more…   AmaChina aphindile: Lengwenya iqashisa(…)

Read more...

Imihlinzo: EIndiya kukho ithole lenkomo elaziwa ngokuza namathamsanqa

Imihlinzo: EIndiya kukho ithole lenkomo elaziwa ngokuza namathamsanqa

Asifikanga sigalelekile iSkeem seBEE   EIndiya kukho ithole lenkomo elaziwa ngokuza namathamsanqa Elithole kuthiwa lingum’ mangaliso, lizelwe linamehlo amathathu. Izihlwele zabantu base India ezisuka kwi ndawo ngeendawo zizo kuthandaza kweli thole, ngoba kuthiwa liza nentlahla. Liye lanikwa igama ke elithole elingu Destroyer. Lifaniswa nesinye isithixo sawo laMandiya esingu god Shiva. Read more…   UCristiano Ronaldo(…)

Read more...

Imihlinzo: Kukho ityendyana elihlala esitratweni, kodwa alilali nobusuku obunye esitratweni

Imihlinzo: Kukho ityendyana elihlala esitratweni, kodwa alilali nobusuku obunye esitratweni

Skeem seBEE sithini namhlanje:   Amasela aseRhawutini abe itruck ezele yiPetrol, emva kwe yure ezimbalwa yafunyanwa sele igoqoza Lento yenzeke ekuzeni kokusa kwa ngoLwesibini pha ngabo 2 a.m. Iyoku fumaneka emveni kweeyure ezimbalwa sele igoqoza. Ibithwele 35 000 litres. Ukuba bayi theni ngalo mzumzu ilahleke ngawo akho waziyo. Iqikelelwa pha kwiR400 000 nangaphezulu ixabiso layo(…)

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array