Oonobubi – Yi-Agency yeModelling leyo

Oonobubi – Yi-Agency yeModelling leyo

Kuthiwa iAgency yonobubi yavula ngo-1969. Bahamba phambili ngoku bana neModels ezimbi kuphela. Kunjaw’ nje oku isaqhuba kwaye bathi banintsi gqithi abantu abanabo kule Agency. Abazizelayo besithi bafuna uku-Modelisha, wawukhe wayiva phi into yokuba ugxothwe kwi-Agency yoku Modelisha kuthiwe, ey awuyiyo lento siyi khangelayo.


Massachusetts – izigwinta ziphume ngebhaqo

Kule garage, kuya vakala ukuba kungene indoda ephethe imela engathi ibu-Oukapirha. Uthekelelwa pha ko 24 years ubudala lomfana, ezoku xhomisa. Wathi, “Sapha imali yonke.” Wathi lo uthengiselayo, “Ok.. Khawume ndiyi lande apha eThilini.” Nyani wagoba, walanda apha phantsi kweKhawuntara esona sakhe sasi ngaka nani isinkempe. Wathi, “Yes.” Khange ibesa buza, yaba beleka.


SakhiMan

Nanko uSakhza, ungena kwaGqirha. “Gqirha, eh.” Athi uGqirha, “Mfondini, yintoni ingxaki.” Atsho uSakhza, “Eh Gqirha, ndine ngxaki. Ndiya libala. Ayikho into enino kundi nika yona, nokuba yipilisi? Nje undincede kule ngxaki.” Sakhza, “Yingxaki Doc, yingxaki Doc.” Abuze uDoc, “Oh, iqale nini ukwenzeka lento?” Abuze uSakhza, “Intoni kanene Doc?” Gqirha, “Oh, yiyo le ngxaki unayo.” Kwanyanzeleka asiwe esibhedlele straight xa iloluhlobo.


Hlekisa nabanye, uze uthande neKhasi lethu lika Facebook leMihlinzo Online.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array