Nanko u-Ex engasolveki ePennsylvania

Nanko u-Ex engasolveki ePennsylvania

Lentombazana ifika kwiFlat yayo, ibuya ithenge neGroceries. Ngoku xa evula iFridge yakhe, haybo ayivuleki. “He man, kwenzeka ntoni na apha.” Nguye lowo, ezibuza exakiwe ukuba kwenzeka ntoni na.

Athathe nemela, azame ukuxholonxa lomnyango wale fridge, nqi ukuvuleka. Xa esithi, hay’man neCupboards zakhe zonke, kwa kunye nandowo yonke ebivuleka ivaleke mba. Aqonde kukho okungekho right apha. Acele ukuboniswa iFootage yalo elixesha ebengekho ngalo.

Nyani xa esithi, pha pha nanko u-Ex wakhe ebonakala kule video ephethe iBucket. Nyani ke njengamntu owazekayo apha ekuhlalenin kuye kwalula ukuba angeniswe. Kwaye ude abuliswe nangaba melwane. Ntombazana leyo iyise eMapoliseni le meko yayo. Ukhawuleze wabanjwa ke lomfo ngaMapolisa.


Rainbow House – abamelwane bonele finish

Losisi uthi ugqibe iminyaka emine ePainter lendlu yakhe ukuba mayibe yilento ayifunayo. Uthi wayi thenga iBeige lendlu le, waqonda ukuba unayo indawo ebhorayo loBeige emveni kweminyaka embalwa. Amane ezibuza ukuba angayi painter owuphi umbala na lendlu yakhe.

Athi, mandikhe ndiqale ngoPink. Nyani amtsho loPink. Man athi sele emfakile loPink, aqonde ha a man ikhona into eshotayo. Aqonde loPink akekho mhle xa ehamba yedwa. Khathi khe ndikhangele uYellow, wadibanisa phezu kwela cala liPink lendlu. Tyhi, ingathi iza kakuhle man lento. Waqonda ukuba makakhe aphinde azame nomnye umbala. Wamtsho uGreen ngapha, watyabeka noBlue kwelinye icala, noPurple kwelinye.

Ngoku lendlu iyilonto, imibala bala ingathi yilekese. Uthi uchithe into engapha kweR100,000 ngenyanga kulento yokuku painter lendlu. Ingxaki ke ngoku kukhala nabamelwane, ukuba ha a man lento yale mibala-bala ibenzela umjojo kule ngingqi. Uthi yena, andisoze ndiyi tshintshe tu lemibala. Uthi, ababoni ukuba uzisa ubomi kule area ngalendlu yakhe.


SakhiMan

USakhza nanko, kule yabo yoku buya late eKontrakini. LeTruck ibagodusayo ibagodusile qha kwa caba ke ayizo kwazi ukungena kule ndlela iya elalini. Ilali leyo ipha qelele, umgama noko ovakalayo. Kodwa ke noko iiLights zona ziya bonakala njeng’ba usihla ngalo hala wendlela oya elalini.

Caba kuthiwe ke apha eTrakini, nantsika asizo kwazi ukufaka namhlanje sowu betha ngenyawo. Aqonde ukuba, ey ayina msebenzi mandiye, mandiyi bethe. USakhza uthe kanye xa esanda’ kwehla eTrakini xa esithi, aqonde ukuba tyhi, nakuya umntu ehamba esiya ngakule direction yakhe yase lalini. Aqonde maka khwaze, “Tyhi, Hey mntakwethu khandilinde man . Ekse, ekse, ekse.” Hay imlinde nyani. Baqhubekeke ke nendlela.

Kuncokolwe ke, kuncokolwe kubeyi lonto kube mnandi apha endleleni. Ngoku imane imbuza leChap, “Mfondini, ndikwazela phi kanene?” “Ingathi ndiya kwazi kodwa.” “Qha ndandikhe ndaku bona, andikho sure ndandiku bona phi.” Aphendule ke naye, hay ndiya qala ukubona. Andiqondi siyazana.

Kwathi sebe sondele elalini, athi emveni koku hamba lomgama umde ka ngaka bencokola ka mnandi ka ngaka endleleni. Ithi leChap, “No man, ndiya khumbula man.” Omnye, “Ewe.” Ithi leChap, “Yha man, wawukhona emngcwabeni wam man.” Ndiya khumbula man, ndiyatsho wawu khona emngcwabeni wam. Andiwauze ndibulibale ubuso man….


Hlekisa nabanye, uze uthande neKhasi lethu lika Facebook leMihlinzo Online.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array