Namhlanje kwiMihlinzo

Namhlanje kwiMihlinzo

Molweni zihlobo zethu…siya namnkela nanamhlanje. Masikhe sive ukuba iSkeem namhlanje sisiphathele ntoni na 🙂


Kukho Inja ethile kwiSixeko sase Minnesota kwiDolophu ebizwa Cormorant eMelika ekuthiwa nguDuke (honorary) mayor. LeDolophu ke phofu kuthiwa inabantu abayi 12. UDuke lo ebekhuphisana nomnye umfo okwahlala kule Dolophu. Emveni kokuba ethe waphumelela, uDuke uye wafumana iimpahla (zezinja ke phofu) ezintsa kwakunye wasiwa nakumzi (Grooming) okhathalela izilwanyana eyoku chetywa kwakunye nezinye izinto enziwa apho.

- www.aljoumhouria.com

– www.aljoumhouria.com

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Kuthiwa eKorea benze iiCondom zeminwe…eyona nto zenzelwe yona ke phofu yeyokuba zikuncede ngoku zikhusela xa usitya ukutya okuna mafutha. Bayi qaphele lento yokuba kuya ngcolisa ukutya okuna mafutha, ingakumbi apha ezandleni.

Plastic Finger Cover

Plastic Finger Cover

Plastic Finger Cover

Plastic Finger Cover

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Kuthiwa kukho gqiyazana lithile kwisi xeko sase Michigan, eKalamazoo eliye lamiswa yiTraffic Officer emveni kokuba etsibe iiRobots zade zaliqela ebalekisa. Yothukile ke iTraffic Officer xa ifika emotweni yaqaphela into yokuba kutheni ingathi losisi kunzima ukuphefumla nje kuye. Wakhe wabuza “Sisi, uright phofu?”. Wazama ke ukuphendula usisi wabantu nto nje kwabe kunzima ukukhupha ilizwi, ekhomba emqaleni. Kanti ubindwe sisonka ebesitya phambi koko. Kuthiwa imngombe emqolo izama ukumnceda yade yancamela ekumphakamiseni ime emveni kwakhe, yamcinezela kanye apha emazantsi esisu izama ukumncedisa akhuphe lento imbindileyo.

Kalamazoo Woman Choking

Kalamazoo Woman Choking

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Kuthiwa eTaxes kukho mfo othile olwana nento yabantu abaHomophobic (Gays & Lesbians). Lomfo kuvakele ukuba sele eyimele ka ngaka nje lento yoku ngafuni ooSenzwana nje, inkosikazi yakhe yamshiya isimnka ke phofu nelinye igqiyazana. Lonto imenze akayifuna mpela ke ngoku into edibene nooSenzwana.

Isihloko salo ke elibali lakhe sithi:
Priceless: Homophobic Hate Group Leader’s Wife Leaves Him for a WOMAN!

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


 

Sakhi-man!
USakhza eklasini ngoMvulo, uMiss uyangena engeka hlali naphantsi (engeka beki nezinto zakhe phantsi) aphakamise isandla…

Sakhza:”Miss, Miss, Miss.”
Miss: “Sakhza, yintoni?”
Sakhza: “Andithi ayilunganga into yokohlwaywa komntu esohlwayelwa into angayenzanga?”
Miss: “Wow, irongo kakhulu lonto leyo…utsho ngoba Sakhza?”
Sakhza: “Hay Miss ndenz’ba iHomework yam andiyenzanga, so andizokohlwaywa nhe… :)?

Yeeey!!! Betha Sakhza 🙂


 

Enkosi ngobukho benu…niyonwabele injika langa yenu. Saku bonana ngomso 🙂

One Comment

  1. Lulu
    Aug 14, 2014 @ 22:49:21

    Huuuuuuuulol lol lol

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array