Asihlinzi, siyatsha...

Faka i-email yakho apha ngezantsi

[contact-form-7 id="2594" title="Interupt plugin"]
Imihlinzo: amaChina aphindile

Imihlinzo: amaChina aphindile

Sithini iSkeem namhlanje: AmaChina Aphindile – Inkwenkwana yeChina isinde ekufeni, itshayiswa yimoto Kuthiwa lomntana ebedlala ecaleni kwendlela waze watsibela endleleni, engaqondanga kanti kukho imoto eseyi fikile. Ngentlahla akakhange onzakale, uyewatshona ngaphantsi kwayo, uyewasinda, unemikrwelo nje engephi. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye… Emelika kubanjwe umama ofake intshulube kwipilisi ebezipha umntwana wakhe Lomama kufumaniseka into yokuba ebelungiselela ukhuphiswano(…)

Read more...

Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

KwiBreafast Eyondlayo Ekuseni, sithini iSkeem namhlanje… Umpheki olunywe yintloko yenyoka emveni kokuba eyiqhawule. Lompheki wase China uyewalunywa yintloko yenoka ebeza kuyi pheka. Ebelungisa isidlo esinqabileyo kwamanye amazwe, esifumaneka kakhulu eChina. Kuthiwa emveni kwemizuzu noko eseyi baleka (20 min.) eyinqumle intloko, uthe xa ezakuyilahla emgqomeni yamluma esandleni. Uyewasweleka engeka fiki nasesibhedlele. Yeey! Khawu tyebise amehlo ubonise(…)

Read more...

Imihlinzo: Two Men arrested for assaulting a man with oranges in Tzaneen

Imihlinzo: Two Men arrested for assaulting a man with oranges in Tzaneen

Namhlanje kwiMihlinzo: Sithini iSkeem  Kukho abafo ababini abatyholwa ngoku xuluba umntu ngama orange Kukho amadoda amabini atyholwa ngoku xuluba omnye umfo ebebe sebenza kunye naye emveni kokuba beye abavisisana ngento ethile. Esisibini siye savalelwa ngamapolisa ngolwesibini ngesi sehlo batyholwa ngaso. Yeey! Eneneni alitshoni lingena ndaba… Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye… Amapolisa athe ezimele atshayiswa ngumfo(…)

Read more...

Imihlinzo: Lady Gaga plans to marry in space

Imihlinzo: Lady Gaga plans to marry in space

Molweni mzi ontsundu asifikanga sigalelekile…Masikhe sive iSkeem sithini namhlanje kwiMihlinzo ULady Gaga uceba ukutshata emajuku-jukwini. Ngama futshane in Space. Simbonile amatyeli amanintsi uLady Gaga ngokwenza izinto ezingafaniyo nezenziwa ngabanye abantu. Kulo mjikelo uceba ukuba ngumntu woku qala ukutshata emajuku-jukwini (outer space). Uyakube ezimanya neqabane lakhe uTaylor Kinney (33). Baye bathetha nomfo ke ekuthiwa nguSir Richard(…)

Read more...

Imihlinzo: Jewish amputee sues hospital after a successful operation

Imihlinzo: Jewish amputee sues hospital after a successful operation

Namhlanje kwiMihlinzo – masikhe sive ukuba iSkeem sithini na… Kukho mfo othile oliJuda eChicago obeka isibhedlele (Skokie Hospital) ityala ngokuba bethe emveni kohlinzo ebebelenza kuye bemshunqule umlenze, baye bawutshisa ethubeni. Uthi yena ngokweNkolo yakhe bekumele ukuba elolungu lakhe lomzimba ungcwatywa nalo mhlana eyikhabile ibhekile yakhe. Lonto ke yenzelwa mhla mini ndini yovuko ifika abe elapha ecaleni(…)

Read more...

Imihlinzo: Maths teacher drunk in class

Imihlinzo: Maths teacher drunk in class

Masizibulisele kwakhona mzi-ontsundu…siya themba impela veki niyichithe kamnandi. Masikhe sive ukuba iSkeem sithini namhlanje 🙂 OoMama banele kukunga fumaneki kwabantwana babo kwiCellphone xa bebakhangela Kuthiwa kukho umama oyewadinwa kukungamfumani unyana wakhe efowunini. Weza necebo elinoku khulula nabanye abazali kulentlungu yoku phendulwa kwefowuni xa bethanda abantwana. LeApp kuthiwa iyayi vala ifowuni ingakwazi ukwenza kwanto, iyaku vuleka(…)

Read more...

iMihlinzo: Sithini iSkeem namhlanje

iMihlinzo: Sithini iSkeem namhlanje

Molweni kwakhona zihlobo zethu kwesi siqendu seMihlinzo… Nanamhlanje uvimba uyaphuphuma yiMihlinzo ukutyhila imini yakho ukuze ibentle 🙂 Sithini iSkeem namhlanje!  Man Bra – Kahei Oyasumi Bra Kuthiwa amaJapan aphindile…kulomjikelo kukho Nkampani ethile eyenze iBra yamadoda, kwaye ziya khawuleza nokuphela kwasezi venkileni ndlela le zithathelwe phezulu ngayo. Eyona njongo ke phofu yayo leBra yeyokuba ilwe iForce of(…)

Read more...

Namhlanje kwiMihlinzo

Namhlanje kwiMihlinzo

Molweni zihlobo zethu…siya namnkela nanamhlanje. Masikhe sive ukuba iSkeem namhlanje sisiphathele ntoni na 🙂 Kukho Inja ethile kwiSixeko sase Minnesota kwiDolophu ebizwa Cormorant eMelika ekuthiwa nguDuke (honorary) mayor. LeDolophu ke phofu kuthiwa inabantu abayi 12. UDuke lo ebekhuphisana nomnye umfo okwahlala kule Dolophu. Emveni kokuba ethe waphumelela, uDuke uye wafumana iimpahla (zezinja ke phofu) ezintsa(…)

Read more...

Imihlinzo

ILawmakers zase New Jersey zibhokile kulomjikelo. Kuthiwa zanele zizilwanyana ezenziwa iiTattoo kwakunye nokugqojozwa kwendawo ezithile apha emizimbeni yazo. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye… Nzwakazi ithile ifowunele amapolisa ifaka isikhalazo sokuba kukho umntu oyifowunela oko oko kwaye unazo nendawo ezimlandelayo lomntu. Kuthiwa athe Amapolisa xa eyilandela lento afumanisa ukuba lomntu ufowunela lenzwakazi ngumnini Cellphone le ayikhalazela ukuba(…)

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array