Asihlinzi, siyatsha...

Faka i-email yakho apha ngezantsi

[contact-form-7 id="2594" title="Interupt plugin"]
Imihlinzo: Kufunyenwe ingonyama kwiFreezer yenye irestaurant kufutshane neZoo

Imihlinzo: Kufunyenwe ingonyama kwiFreezer yenye irestaurant kufutshane neZoo

Le Imihlinzo niyi pahthelwa yimibuliso yakwa La Veta: Ingaba uneLow blood pressure, headache, stress, stroke, period pains, sinus, diabetes, awunamdla wokutya, growth ungakhathazeki sinalo icebo. Sinentlobo ngentlobo zeTea namayeza anaku nceda kwezi zigulo sizi khankanye ngentla. Ukuba unomdla woku fumana lamayeza kunye nezi tea. Nceda qhagamshelana nathi kule nombolo: 074 187 2431 Saku vuyiswa kuku(…)

Read more...

Imihlinzo: EBirmingaham kuvulwe i5 star hotel yeKati

Imihlinzo: EBirmingaham kuvulwe i5 star hotel yeKati

Le Imihlinzo niyi phathelwa yimi buliso yakwa La Vita: Ingaba uneLow blood pressure, headache, stress, stroke, period pains, sinus, diabetes, awunamdla wokutya, growth ungakhathazeki sinalo icebo. Sinentlobo ngentlobo zeTea namayeza anaku nceda kwezi zigulo sizi khankanye ngentla. Ukuba unomdla woku fumana lamayeza kunye nezi tea. Nceda qhagamshelana nathi kule nombolo: 074 187 2431 Saku vuyiswa(…)

Read more...

Imihlinzo: Alitshoni lingena ndaba – Nalo isela liqhekeza kwenye ibar laze labiwa bubuthongo ekhitshini lale bar

Imihlinzo: Alitshoni lingena ndaba – Nalo isela liqhekeza kwenye ibar laze labiwa bubuthongo ekhitshini lale bar

Le Imihlinzo niyi phathelwa yimi buliso yakwa La Vita: Ingaba uneLow blood pressure, headache, stress, stroke, period pains, sinus, diabetes, awunamdla wokutya, growth ungakhathazeki sinalo icebo. Sinentlobo ngentlobo zeTea namayeza anaku nceda kwezi zigulo sizi khankanye ngentla. Ukuba unomdla woku fumana lamayeza kunye nezi tea. Nceda qhagamshelana nathi kule nombolo: 074 187 2431 Saku vuyiswa(…)

Read more...

Imihlinzo: Kutshate ooMakhulu ababini kule mpela veki emveni kweminyaka eyi70 bethandana

Imihlinzo: Kutshate ooMakhulu ababini kule mpela veki emveni kweminyaka eyi70 bethandana

Skeem seBee sithini namhlanje ¬†Nantso ibhasi yaba khenkethi iphuncuka isteering wheel sayo ihamba Lebhasi iphuncukelwe sisteering wheel sayo ihamba. Ifotwe ngomnye waba khenkethi obekhwele kule bhasi ngelixesha isenzeka lento. Yeey! ūüôā Read more… ¬†Kutshate ooMakhulu ababini kule mpela veki emveni kweminyaka eyi70 bethandana Esisibini siye sakhetha ukutshata ebudaleni baso. Baqala ukuhlala kunye kwiminyaka eyi70 edlulileyo,(…)

Read more...

Imihlinzo: Isingathi izinambuzane ziza kuba yimpilo eluntwini xa zino kutyiwa, itsho igenge yase Ngilani

Imihlinzo: Isingathi izinambuzane ziza kuba yimpilo eluntwini xa zino kutyiwa, itsho igenge yase Ngilani

Sangena iSkeem nanamhlanje ¬†Akho ungena mthetheleli: iProfessor yase University of Texas icebisa abantu ababi bamanyane ukuzama ukulwa amathuba abaphosana nawo ngenxa yoku ngabukeki LoGqirha wale University yase Texas ukhankasa umanyano lwabantu abaxhatshazwa lihlabathi ngenxa yento yenkangeleko yabo ukuzama ukulwa lonto. Ngoba amathuba amaninzi bayawa phosa, umzekelo kwiJob interviews bayazi phosa nazo ngenxa yenkangeleko yabo. Ngokuno(…)

Read more...

Imihlinzo:  Ndoda ithile isele ibhotile yeJack Daniels yayi finca nge13 seconds…gilidi ecaleni kwayo emveni koko

Imihlinzo: Ndoda ithile isele ibhotile yeJack Daniels yayi finca nge13 seconds…gilidi ecaleni kwayo emveni koko

Sithini iSkeem seBee namhlanje… Indoda ethile yetaliyane ishunquke ingalo endleleni ebuya ebumnandini…Yeeey! Kuthiwa ngentseni yangoLwesithathu lamadoda ebevela ebumnandini. Kuthe kuse njalo bafumana ingozi betshayisa ibumper rails ezi zibalapha ecaleni kwendlela, kanti omnye wabo apha ngemva ujingisa ingalo ngaphandle. Iye yashunquka kanye ezantsi kwengqiniba. Umqhubi khange aqaphele ukwenzeka kwayo le ngozi. Kuthiwa bayo kumiswa ngamapolisa sebehambe(…)

Read more...

Imihlinzo: Indoda yase Kentucky isenga ityhefu kwiinyoka eziyi 500 ubuncinci ngeveki

Imihlinzo: Indoda yase Kentucky isenga ityhefu kwiinyoka eziyi 500 ubuncinci ngeveki

Sithini iSkeem seBee ¬†Umfundi wase Columbia University uhamba ethwele umatrasi, ‘de kugxothwe umfana owamdlwengulayo kwesi sikolo Kukho inenekazi eladlwengulwayo kwiminyaka emibini eyadlulayo eColumbia University. Eyona nto akhala ngayo yeyokuba lomfana wamdlwengulayo wabanjwa, kunge kudala wanga phandle kunana mhlanje. Ngoko ke elinenekazi lithi lakuwu thwala lomatrasi de agxothwe lomfana kwesisikolo. Read more… ¬†Indoda yase Kentucky isenga(…)

Read more...

Imihlinzo: Indoda yeNdiya yanele yinkosikazi yayo, ifuna iDivorce ngoba imleqa right-through…

Imihlinzo: Indoda yeNdiya yanele yinkosikazi yayo, ifuna iDivorce ngoba imleqa right-through…

ISkeem seBee sithini namhlanje ¬†Indoda yeNdiya yanele yinkosikazi yayo, ifuna iDivorce ekhawulezileyo ngoba imleqa right through… Kukho indoda yase India enikwe iDivorce yinkundla eMombai emveni kokuba ifake isikhalazo esithi, “Ndicela ukwahlukana nalomfazi ngokuse mthethweni. Ayikho lento, ndilikhoboka apha. Lomfazi undlongo-ndlongo, ndilikhoboka, undixhinxa ngeepilisi, nemixube, nazo zonke izinto eziphantsi kweli langa. Andisalali ngulo mfazi, unditsibisa izoko(…)

Read more...

Imihlinzo: Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti

Imihlinzo: Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti

  ISkeem seBEE sithini namhlanje Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti Lomfo uye wafunyanwa yiHeart attack ekwinqwelo moya yase Southwest Airlines emveni kokuba omnye wabasebenzi kweliziko lenqwelo moya liye lala kwaphela ukusebenzisa umatshini woku vuselela intliziyo xa isoyisakala ngenxa yokuba lomfo enesifuba esixhonti. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye‚Ķ Amandiya nge-80’s babe sohlwaya ngoku(…)

Read more...

Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela

Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela

Namhlanje kwiMihlinzo – sithini iSkeem seBEE… ¬†Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela Lombhali udume ngokulwa yonke into edibene namadoda, kanga ngento yokuba¬†kulo mjikelo ubhala incwadi enenjongo yoku bonisa ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda nengxaki zehlabathi zingacutheka. Kodwa ke usayi bhala lencwadi yakhe. Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye‚Ķ Amapolisa avale(…)

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array