Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela

Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela

Namhlanje kwiMihlinzo – sithini iSkeem seBEE…


 Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela

Lombhali udume ngokulwa yonke into edibene namadoda, kanga ngento yokuba kulo mjikelo ubhala incwadi enenjongo yoku bonisa ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda nengxaki zehlabathi zingacutheka. Kodwa ke usayi bhala lencwadi yakhe.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Amapolisa avale irestaurant emveni kokuba efumene iintloko ezimbini zabantu

Kwidolphu ethile eNigeria, amapolisa aye abamba abantu abayi 11 emveni kokuba aye achazelwa ngale ndawo. Kufumaniseke ukuba kule restaurant kuthengiswa amalungu omzimba abantu. Amapolisa kwelo phulo lawo aye afumana zambini intloko zabantu kwakunye nemibhaxa yemipu. Kuthiwa ke phofu lendawo izoku qatshelwa ngomnye umfundisi owaye zokutya kule restaurant, wothuka waphantse wokuwa xa kubuya ibill. Xa ebuza kwenzeke njani ibeyi lemali, impendulo yathi okukutya ebekutya ibiyinyama yomntu.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


 Isuke yathanda ukuxhaphaka lento yamadoda abaleka abantu babo

Kukho ibali lomntu okhe wazenza ingathi uswelekile kwezi veki zidlulileyo, kuba ebebaleka umtshato. Kulo mjikelo kukho mfo othile wase London oye wabanjwa ngamapolisa ngenxa yokuchitha ixesha lawo. Lomfo uye wafowunela iqabane lakhe wathi ubanjiwe ngaphandle kwemvume yakhe, kanga ngento yokuba baya kumkhulula ngos’ke abhatale i£50. Intombi leyo yakhe ayikhange ibesa jikeleza, yafowunela amapolisa. Kuzo kuvakala ethubeni ukuba lomfo eyonanto yenzekileyo ebefuna ukuhlala kule party ebekuyo esonqena ukugoduka kwa ngethuba.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Oogqirha bachazele mfo othile ukuba uAllergic kwinyama ebomvu emveni kokuba eyewatyiwa sisinambuzane

Lomfo wase Oklahoma emveni kokuba ebekhe wazikhupha beye kwiCamp uyewatyiwa sisinambuzane angasaziyo. Uzokuyi qaphela lento xa egqibo kutya iburger, uye waphuma amaqhakuva erhawuzelela kakhulu, ebila nokubila engakwazi nokuphefumla nomqala wavaleka. Ekuyeni kwakhe kwagqirha baye bamchazela ukuba uneAllergy kwinyama ebomvu ngenxa yesi sinambuzane esimtyileyo. Baye bacebisa ayiyeke inyama ebomvu, nangona enengxaki nokohlukana nayo ke phofu.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


SakhiMan…

SakhiMan…ufika kowabo ebuya esikolweni, iyile mini kuvalwa ngayo izikolo. Ingwenya ifika neReport sele eyiqhaqhile. Xa efika njalo umama wakhe uyambuza ukuba uqhube njani kwimviwo? Sakhza athi, yazi ukuba mama ndifumene 100% kulo mjikelo. Yhu, umama wakhe akhuze, esithi ubani wena ufumane u100%? Ikhuze yona kuqala ingwenya ukuba, nyani mama ndiwu xhomile umgangatho kulo mjikelo. Umama wakhe aqonde ufuna ukuzi bonela. Xa esithi, tyhini ufumene 20% kwiBiology, 20% kwiAgriculture, 20% kwiSocial Science, kwiHistory ufumene 40%…kanti yinkazathi ka100% 🙂 Yeeey!


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook bazoku zibonela nabo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array