iMihlinzo: Sithini iSkeem namhlanje

iMihlinzo: Sithini iSkeem namhlanje

Molweni kwakhona zihlobo zethu kwesi siqendu seMihlinzo…
Nanamhlanje uvimba uyaphuphuma yiMihlinzo ukutyhila imini yakho ukuze ibentle 🙂

Sithini iSkeem namhlanje!


 Man Bra – Kahei Oyasumi Bra

Kahei Oyasumi Bra

– Kahei Oyasumi Bra

Kuthiwa amaJapan aphindile…kulomjikelo kukho Nkampani ethile eyenze iBra yamadoda, kwaye ziya khawuleza nokuphela kwasezi venkileni ndlela le zithathelwe phezulu ngayo. Eyona njongo ke phofu yayo leBra yeyokuba ilwe iForce of Gravity. Yeey!

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


 Pilot’s artificial arm ‘became detached while landing plane’

Pilot artificial arm became detached

The pilot was sitting on the left of the Dash 8 cockpit when his artificial left arm detached from the controls – bbc.com

Umbhexeshi wenqwelo moya ebisuka eBirmingham uyewaphuncukelwa yingalo yakhe yemboleko. Yangulo dur-bentsu ke ukuzama ukuyi thoba, kodwa kuyo yonke lonto akho mntu uyewonzakala. Kuthiwa ke lombhexeshi nqwelomoya uyeyona captain inamava kunabo bonke abaqashwe yile nkampani.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


19 Year old Brazilian Girl swallows her Cellphone to stop boyfriend

19 year old brazilian girl swallows cellphone

19 year old brazilian girl swallows cellphone

Kuthiwa kukho tyendyanakazi lase Brazil elithe xa beli buzwa ngeeMessages ezikwi Cellphone yalo ngumntu ancuma naye uye wabaleka. Waze wathi akufumana kwakhe ithuba wayiginya iCellphone leyo luloyiko lwezinto ezikule Cellphone ebezinoku mfaka engxakini kulomntu ancuma naye… Kuye kwanyanzeleka iyokukhutshwa esibhedlele lePhone. Nangona kuye kwa njalo, lisa mile lona ityala lalento ebeyibaleka kule Cellphone. Ukuphaphama nje kwakhe emveni kolu hlinzo iqabane lakhe lizakube lilapha ecaleni kwakhe lisithi…”Yess, uthini ke!”

Yeey! Alitshoni lingena ndaba ukuba kuphelele apho… 🙂


 

Oosomashishini ababini bame phandle betshaya

Esisibini simile apha ngaphandle bayatshaya, omnye ngoweSilarha omnye ngoweVenkile. Njeng’ba zincokola ingwenya ezi ukuba ibusiness iqhuba njani. Hey omnye, “hayi iqhuba kakuhle, kanga ngento yokuba kukho nalomfana bendisandu mqesha kuleveki iphelileyo. Kodwa man, akanyanisekanga lomfana man.” Iyabuza ke leye Silarha, “hayibo, awunakumjaja umntu ngeApperance nje kuphela…” Athi yena, “hay-hay andimjaji ngeAppearance, ndimjaja ngeDisappearance yemali le phaya ethilini….” 🙂

Yeey! 🙂


 

Oh sithi masibulele kwakho ngobukho benu nakulo umjikelo. Siayathemba imini naku yonwabela…Kamanandi de sibonane ethubeni! 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array