Imihlinzo:  Ndoda ithile isele ibhotile yeJack Daniels yayi finca nge13 seconds…gilidi ecaleni kwayo emveni koko

Imihlinzo: Ndoda ithile isele ibhotile yeJack Daniels yayi finca nge13 seconds…gilidi ecaleni kwayo emveni koko


Sithini iSkeem seBee namhlanje…


Indoda ethile yetaliyane ishunquke ingalo endleleni ebuya ebumnandini…Yeeey!

Man loses limb in Ibiza

Man loses limb in Ibiza

Kuthiwa ngentseni yangoLwesithathu lamadoda ebevela ebumnandini. Kuthe kuse njalo bafumana ingozi betshayisa ibumper rails ezi zibalapha ecaleni kwendlela, kanti omnye wabo apha ngemva ujingisa ingalo ngaphandle. Iye yashunquka kanye ezantsi kwengqiniba. Umqhubi khange aqaphele ukwenzeka kwayo le ngozi. Kuthiwa bayo kumiswa ngamapolisa sebehambe mgama.

Read more…


 Ndoda ithile isele ibhotile yeJack Daniels yayi finca nge13 seconds…gilidi ecaleni kwayo emveni koko

Man downs bottle of Jack Daniels in 13 seconds

Man downs bottle of Jack Daniels in 13 seconds

Lomfo wenze ivideo efinca ibhotile yeJack Daniels ngeeSeconds eziyi 13. Akhange kube kudala wadinga uncedo loku qala, sithetha nje usesibhedlele. Ivideo yona kuthiwa sele itsale abantu abaninzi, kwaye sele ibukelwe amatyeli ayi400,000.

Nantsi leVideo:

Read more…


 Aphindile amaChina: Abhidwe yiTraffic Circle

Trafic circle confuses Chinese

Traffic circle confuses Chinese

AmaChina kulomjikelo axakene nento. Kulo nyaka uphelileyo kufakwe iTraffic Circle yoku qala ebomini bawo, ngoku amaChina awade ayiqhele lento. Oonondaba bathe xa bebabuza, ngayo bafumanisa into yokuba iyaba bhida nyani hayi nje kancinci. Ide yabhidisa kwa aba bahamba ngenyawo…

Read more…


 

SakhiMan: Kulo mjikelo ungumqhubi weTaxi eAirport

Ingwenya iphangela eAirport, iqhuba iTaxi. Ngale mini ke kukhwela ingwenya yase Melika uyisa kwiHotele yayo. Endlelni ehambayo ke, xa bedlula kwisakhiwo seOfisi kaMasipala libuze eliMelika, “Nathatha ithuba elingakanani ukwakha esisakhiwo?”
Sakhza: “Hayi wena yasithatha into epha kwi24 months.”
American: “Tyhini, uyabona kweliya lam ilizwe banga thatha iiveki nje ezi ntathu.”
Athi omnye, oh ok. Hay’ke baqhubekeke nendlela…

Besa hamba njalo kubonwe idama.
American: “Elidama lona, lani thatha ixesha elingakanani?”
Sakhza: “Hayi wena lasithatha into epha kwiinyanga ezisibhozo.”
American: “Wow, uyabona pha kuthi belinokusi thatha iiveki nje ezimbini…”

Baqhubeke nendlela, bathi xa bewela iNelson Mandela bridge libuze iMelika, “Yani thatha ixesha elingakanani ukuyakha lebhulorho?”
Sakhza: “Pewu, into epha kwiinyanga ezintandathu.”
American: “Wow ibinga lusuku pha kuthi ukwenza lonto…”

Aqonde uSkahza liyamdika eliMelika ngoku, lamane limxhomela. Bathe xa bedlula kwiStadium sale dolophu. Libuze eliMelika ukuba sona siba thathe ithuba elingakanani ukusenza. Sakhza aphendule, “Esiphi iStadium? Bendi dlule apha kungekho Stadium…” 🙂 Cwaka emveni koko iMelika, ukuyo kutsho eHotele…


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook bazoku zibonela nabo.

3 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array