Imihlinzo: Maths teacher drunk in class

Imihlinzo: Maths teacher drunk in class

Masizibulisele kwakhona mzi-ontsundu…siya themba impela veki niyichithe kamnandi.

Masikhe sive ukuba iSkeem sithini namhlanje 🙂


OoMama banele kukunga fumaneki kwabantwana babo kwiCellphone xa bebakhangela

ignore app

ignore app

Kuthiwa kukho umama oyewadinwa kukungamfumani unyana wakhe efowunini. Weza necebo elinoku khulula nabanye abazali kulentlungu yoku phendulwa kwefowuni xa bethanda abantwana. LeApp kuthiwa iyayi vala ifowuni ingakwazi ukwenza kwanto, iyaku vuleka ngoku’ske afowunele umzali wakhe. Xa iqhotyoshiwe akanaku kwazi ukwenza kwanto kuyo…into nje emchazela yona kukuba makafowunele umzali wakhe. Yeey! Iphucukile mpela, kuza kutsho kukhululeke abazali ebebe xakiwe yilento…isisombululo side safumaneka.

Unomdla woku zenzela eyakho iApp ngenye imini? Ungakwazi nawe ukuba nayo, khawu jonge apha.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Kukho isibini esitshate kayi 66 kule minyaka emithathu idlulileyo

Couple married 66 times

Couple married 66 times

Esisibini sithe sakutshata okokuqala safumanisa ukuba man imnandi into. Baze emveni koko bathatha isigqibo sokuba baza kutshata emazweni onke abanako ukufikelela kuwo. Balityhutyhile ke eli besenza lemitshato, bebekhe bafika ke phofu kwalapha eMzantsi Afrika. Eyona nto ke phofu ekhuthaze lento kwesisibini ngumdla woku bawela ukuzivela imitshato yezinye intlanga.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Utisharakazi wase eArizona utyholwa ngokuya emsebenzini emnyama-tixi 🙂

Maths teacher drunk in class

Maths teacher drunk in class

Lotisharakazi ubanjiwe ke ngolwesithathu emveni kokuba kufumaniseke ukuba uze emsebenzini emnyama-tixi. Phofu kwa ukuza kwakhe kwase msebenzini uze ehamba ngeTaxi kuba ebeziva ukuba uyengamandla. Ubhaqwe ngabantwana eklasini ukuba man usuke wanento ethethela phezulu namhlanje, kwaye unazo nendawo ezibathukayo. Besa jonge leyo, baqhaphela ukuba unento eman’ itshona kwenye yezi drawer zedesika yakhe. Bathe ke baku qonda ukuba ayise ngangabo le imeko, babiza inqununu yesisikolo ukuba mayikhe izoku jonga lento bayi cingelayo…

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Enkosi kwa khona ngokuba nithe nazo kuzingcamlela kulomthombo wemihlinzo…sakube sibonane ngomso 🙂

Bonus video: World’s most funny video ever

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array