Imihlinzo: Lady Gaga plans to marry in space

Imihlinzo: Lady Gaga plans to marry in space

Molweni mzi ontsundu asifikanga sigalelekile…Masikhe sive iSkeem sithini namhlanje kwiMihlinzo


ULady Gaga uceba ukutshata emajuku-jukwini. Ngama futshane in Space.

Lady Gaga plans to marry in space

Lady Gaga plans to marry in space

Simbonile amatyeli amanintsi uLady Gaga ngokwenza izinto ezingafaniyo nezenziwa ngabanye abantu. Kulo mjikelo uceba ukuba ngumntu woku qala ukutshata emajuku-jukwini (outer space). Uyakube ezimanya neqabane lakhe uTaylor Kinney (33). Baye bathetha nomfo ke ekuthiwa nguSir Richard Branson ngalo mcimbi. Yeey!

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Simanga ndini: Kukho uMfundisi oxakene nemiyalezo esuka kwiDimoni

Priest Claims Hate Texts Are From Demon Spirit

Priest Claims Hate Texts Are From Demon Spirit

LoMfundisi uxakene neeSms’ ezisuka kwiDimoni ebelikhuphe kwenye intombazanana kwezi veki ziphelileyo. Umfundisi uthi lento iqale kanye ngemini elandelayo emveni kokuba ethe walikhupha eliDimoni kule ntombazanana. Ezinye zezi Sms zithi “Thula xhego ndini, Thula xhego ndini…” “Nabo bandi thandazelayo baza kufa nabo.” “Ngo wam, ngo wam, ngo wam.”

Libhokile eliDimoni…tsi! Umfundisi uxakene nento ngoku ukhethe ukuba makayi chaze lento esidlangalaleni. Eyisa ke phofu emapoliseni 🙂

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


 

Kukho mfo othile eIndia oneminyaka eyi25 ehamba ngomva, ude walibala indlela yoku hamba ejonge phambili

Lomfo uhamba ngomva akasa kwazi ukuhamba ngomphambili njengo mntu wonke

Lomfo uhamba ngomva akasa kwazi ukuhamba ngomphambili njengo mntu wonke

Kuthiwa lenkokheli ineminyaka eyi25 ihamba ngoReverse. Lonto yayiqala ingumngeni woku xhasa iWorld Peace. Xa elibalisa ke elibali lakhe uthi wayi qala ehambaze, eqala nge 300 km. Qha ethubeni wanento ethi kutheni ingathi imnandi lento nje…waphela sele eqhubekeka ngoku hamba ngoReverse yonke leminyaka iyi25 idlulileyo. Ude walibala noku hamba ngomphambili… 🙂

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Classic: Sisi othile uthunywe iiPizza emsebenzini

Sisi othile oncedisa eCrèche ucelwa ngalo Lwesihlanu ukuba akhe ayoku thenga iiPizza eziza kutyiwa ngabantwana apha eCrèche. Xa engena eTaxini, kuba ke engena moto yakhe uhamba ngeTaxi. Angene, kuba iTaxi ingeka gcwali ahambe ayokuhlala phaya emva. Ethwele lomthwalo wezo Pizza ziyi ntaba. USakhza nguDriver wale Taxi, umbonile ngexa engena loSisi apha espilini ngoba kaloku imithwalo iyabhatalelwa. Uthi ke ngoku kuye, “Ufane wayo kuhla emva apho, uzakuzi bhatalela ezoTiles…” Yeey ingwenya! 🙂


Sakhi-man

Nini-nini uSakhza unqonqoza kum-melwane wakhe apha ekuhlaleni ngako wabo. Kukho ixhegwazana elihlala phaya.
Litsho ke: “Yes Sakhekile yintoni?”
Skahza: “Makhulu ndinento yam endifuna ukuyi landa phaya kuwe eGarage.”

Bahambe ke neXhegwazana bayo kutsho eGarage. Avule nyani eGrarage, xa esithi uMakhulu tyhini nantsi ibhola nyani apha ngaphakathi, yeka Sakhza nyani. Libuze ke ixhewukazi, “Akhonto ofuna ukuyi cacisa?” xa ejonga afumanise ukuba ifestire yakhe inomngxunyo, kwaye yophukile. Sakhza athi, “hayi Gogo besidlala phaya endlini. Qha ke, ngoko kudlala kwam noku Aimer kwam ndiye ndaphosa ibhola yangena phaya emngxunyeni efestireni yazo kutsho ngaphakathi…” Yeey! Uhamba yedwa uSakhza… 🙂


Enkosi kwakhona ngobukho benu nakulo mjikelo. Sakube siphinde sizo kuphungula apha lomphanda weSkeem weMihlinzo.


Bonus: 10 Dumbest 911 Calls

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array