Imihlinzo kwiBEE: Nazo ke iiselfie kwakho

Imihlinzo kwiBEE: Nazo ke iiselfie kwakho


 

Nazo ke iiselfie kwakho

Imihlinzo kwiBEE

Guy takes selfie with a corpse in his car

Lomfana kuthiwa ufote iselfie nesidumbu segqiyazana ebethandana nalo kuFacebook. Esithi ke phofu usibe emortuary. Kuzo vakala ethubeni ukuba ibiyi tshomi yakhe le ithethe lento kuFacebook. Lomfana uthe nanko uzibani ehamba neqabane lakhe ulibe emortuary. Lomfana uphangela kwindawo eyenza imovies (movie production company) le selfie ayithathileyo ibingengo mzimba weli gqiyazana ebethandana nalo. Wayeyi fote kudala esemsebenzini. Ebese khangelwa ngamapolisa, kang’ba kwatshomi leyo yakhe sele ingapha kwezi tshixo.

Read more…


 

Nanko unondaba ewutya umsebenzi ngenxa yoku bhuda igama lika President wase China

Imihlinzo kwiBEE

Indian news anchor suspended for calling chinese president-eleven

Lonondaba wenze impazamo xa ebebiza igama lika President wase China uPresident XI Jinping. Ubhidwe leli gama lakhe (XI) walifanisa nenombolo yesi Roma (ishumi elinanye). Uyewa nqunyanyiswa ithuba elipha kwiinyanga ezintathu.

Read more…


 

Nanko nomnye unondaba wase Canada ezixhoma intambo emoyeni

Lenzwakazi khange ibesajikeleza xa ibifunda iindaba ichaza ngombutho oshukumela ukusetyenziswa kweNtsango ngoku semthethweni. Bathe besa mamele njalo inqubo iqhuba yavele yayithi thaxa emoyeni njalo into yokuba lombutho uqalwe yiyo kwaye uyayeka kulo msebenzi yena. Bothuke baphantse bokuwa xa besiva lento…kanga ngento yokuba baye bamaya mayaza xa isimnka phambi kwecamera. Khawu bukele ivideo apha ngentla.

Read more…


 SakhiMan

USakhza uvela enkundleni ngale mini. Njeng’ba ephambi koMantyi, athi uMantyi “Eh wena Sakhekile utyholwa ngoku betha ummelwane wakho. Phofu ngoku betha iBoss yakho emsebenzini ngehamile.” Ikhwaze enye pha ngasemva apha enkundleni, “Usis’ bhanxa…” Mantyi, “Waphinda kwa khona wena, warhanelwa ngoku betha ngehamile omnye wabantu okhonza nabo.” Iphinde ikhwaze lengwenya, “Usis’ bhanxa…”

Abuze uMantyi, “Eh mfondini khawu phakame. Ungubani?” Iphendule eyam, “Hayi ndingu mmelwane wale ndoda. Enye into lenkosi kwinto epha kwiminyaka elishumi ndingu mmelwane wayo ndimane ndiyo boleka ihamile phaya kuye emane esithi akanayo.”


 

SakhiMan kwakho

Use klasini yesingesi. Utishara uyabuza into yokuba, “Eh what do you call it xa uthengela igirlfriend yakho ezinwele zithengwayo engayazi yena?” Aphakame uSakhza athi, “Surprise Moriri Miss…” Ukhumbule uMoriri uthetha inwele ngesiSotho…Yeey! 🙂


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂


One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array