Imihlinzo kwiBEE: Nanko usoPolitiki wase Tanzania esithi amakhosikazi mawa fumane 40% womrholo wabayeni babo

Imihlinzo kwiBEE: Nanko usoPolitiki wase Tanzania esithi amakhosikazi mawa fumane 40% womrholo wabayeni babo

Source: iol.co.za

Usopolitiki wase Tanzania, uPaul Mukonda uphakamisa ukuba makutsalwe umlinganiselo ongango 40% emvuzweni wabayeni amakhosikazi ase Tanzania. Uthi lonto ingabangela kuhle nenani lentliziyo eziye zophuke kula makhaya. Kwaye nanga phezu koko kuzaku miselwa nomqathango othi abayeni mababhambathise ukonyula amakhosikazi abo ukuba afumane konke okuthi bona mhla bebhubhayo.


Ilali yase Jozana iye yema ngxi kulo Mgqibelo sisuka kuwo

Source: sowetanlive.co.za

Kuvakala ukuba kwiminyaka emibini edlulileyo umfi uTshekedi Pitso walo thusa usapho lwakho ngomyalelo othi ukubhubha kwakhe ucela zebamngcwabe kule moto yakhe ayithanda kakhulu. Lemoto azingca ka ngaka ngayo yiMercedes Benz E500 yomnyaka 1980. Phofu iyenye yemoto phakathi kwezinye iiMercedes Benz ebenazo.


Isigulana sisinde ngoku lambisa kulo bhubhane weCoronavirus

Source: thefauxy.com

Esisi gulana sisinde ngoku lambisa kulo bhubhane weCoronavirus. Nanko esenza isibhadlalala ukubuya kwakhe esibhedlele. Emema ke phofu abantu abaqikelelwa kwinani elinga phezu kwe100 yabantu. Uthe emveni kwaso esos’bhadlalala wayoku tester, wafunyaniswa ukuba uphinde wayi fumana leCoronavirus. Sithetha nje, uRhulumente umfuna apho akhoyo enawo nomdla woku yazi ukuba imali leyo yokwenza esos’bhadlalala uyifumana phi phantsi kwemeko engantlanga kwezo Qoqosho kwela Lizwe.


Iyaku sele ibangu Sakhza wanahlanje le yase Pakistan.
Hahahahahahahahahahahahahaha….hlekisa nabanye, uze uthande neKhasi lethu lika Facebook apha kule link yeMihlinzo Online.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array