Imihlinzo kwiBEE: Nanko uNoposi efunyanwa nemfumba yeeleta zabantu eziqikelwa kwi40 000

Imihlinzo kwiBEE: Nanko uNoposi efunyanwa nemfumba yeeleta zabantu eziqikelwa kwi40 000


Stem Enhancer (SE2)

Stem Enhancer (SE2)

Stem Enhance SE2 Advanced Formula (60 capsules/550mg)

Your body’s renewal system depends on the number of adult stem cells into your bloodstream.
Your own adult stem cells have the power to maintain and repair tissue cells as needed – a vital, life-sustaining process that helps to maintain your health and well-being. However, factors such as daily exposure to environmental toxins, physical and mental stress, poor diet and the aging process may cause a decline in your body’s ability to renew itself, putting your wellness at risk. SE2 supports the natural release of your adult stem cells from the bone marrow

Get Yours Today!
for only R550

Name (required)

Email (required)


Nantso indoda inamaphondo ebunzi

Imihlinzo kwiBEE

Man with horns

Akonelanga ukufakela amaphondo lomfo, umzimba ubhonde bhonde yimibhalo yobu sathana. Imibhalo leyo anayo iquka nezinto ezifana no-666, njalo njalo. Ebese nkundleni evelela ityala awaye bekwe lona pha ngo-2011. Ugwetyiwe ke kule veki iphelileyo. Eyona nto ixhalabisayo ngaye, ziimpondo eziwazi fakelayo ngePlastic Surgery.

Umantyi umgcine ngaphaya kwezi tshixo ‘de kufike imini yoku mnika isigwebo sakhe. Kuthiwa uthe xa esihla emkhumbini, “Nonke nina balapha niya esihogweni…saku dibana khona ke.”

Read more…


Umfundisi wase Canada uphumelele ukhuphiswano loyena mntu onamandla

Imihlinzo kwiBEE

Kevin Fast the world’s strongest priest

Lomfundisi ugqwesile kolu khuphiswano. Uyewa phumelela emagqabini ngoku banamandla angumangaliso. Kuthiwa akhonto angena kungayi thwali. Utsala ziPlanes, neetrucks kwanto esindayo yena uyitsala iyokuxela. Akana mandla uyatsha…

Read more…


Akulalwa kule Tarven yesi Sangoma

Imihlinzo kwiBEE

Sangoma’s Tarven of fear

Xa usandu ngena kwesi simokolo kukhala isitshixo qha emveni kwakho. Kube kusithiwa awuhambi kungekasi. Ujayiva kude kuse! Kanga ngento yokuba, isithembiso sithi uyaku bethwa ngezulu ukuba uceba ukuhamba kungeka pheli imali empokothweni okanye ilanga lingeka veli. Yeeey!

Read more…


 

SakhiMan noPanado noTaMazingie

Sibotshiwe iskeem…Kulo mjikelo baze kwiConference ethile kule dolophana. Nto nje ngolu suku lwandulela olokugqibela lebuilding bahlala kuyo ineFloors eziyi 75. Xa befika eReception kuthiwe iilift azisebenzi kwaye igumbi labo liphaya ekugqibeleni.

Zithi iingwenya kungcono zisele ziyi cenga apha ngezi steps, iyakuba libazisa lento yokulinda zilunge. Bathi bakuthi chu nje, uTaMazingie uyakuba betha ngemihlinzo nje kwiFloors eziyi 25. Aze uPanado athathe ezakhe iFloors eziyi 25 akhe ngengoma yena abaculele. Sakhza uyakuyi qwela kule 25 yoku gqibela, abalise amabali azakuba lilisa, amabali abuhlungu.

Hay’ke batsho besiya. Akhe nyani owokuqala. Ayibethe uTaMazingie, ahlinze, ahlinze, kude kufikwe kwiFloor ye26. Ayibambe naye uPanado bayo kutsho kule ye51. Bathe besaku fika kwiFloor ye51 kuba kuza kutsho uSakhza. Benomdla kulamabali ka Sakhza azakuba lilisa. USakhza nyani angene ngele cawa, “He madoda, eh ibali lam lokuqala lelokuba isitshixo seRoom ndisilibele ezantsi…”

Yeeeey! 🙂


 

Zifumanele izikipa nawe

Imihlinzo kwiBEE

Imihlinzo White Tshirt

Imihlinzo kwiBEE

Imihlinzo White Tshirt Sakhza

Imihlinzo kwiBEE

Imihlinzo White Tshirt Gqabsie

Imihlinzo kwiBEE

Imihlinzo White Tshirt Panado

NgeR150 nje kuphela

Gcwalisa leForm ingezantsi xa ufuna esakho. Saku buyela kuwe kunge kudala nange xabiso.

Igama neFani (required)

Email (required)

Cellphone

Khetha Isikipa kwezi (Umbhalo)

Size (required)
SmallMediumLargeX-Large


 

Nanko uNoposi efunyanwa nemfumba yeeleta zabantu eziqikelwa kwi40 000

Imihlinzo kwiBEE

Noposi ufunyenwe neeleta zabantu ezingapha kwe40 000 yazo

Lomfo waaqeshwa liphondo lePosi pha ku2001. Nto nje uthi lomfo apha ekuhambeni kweminyaka uyewa qonda into yokuba eyona nto ebeyi xabisile ukusukela pha kumnyaka 2005 kuku sela. Phofu eyona nto iphembelele lonto siStress nezinto yinto ezikhatshwa siso. Uthi ebengena nje iiyure zibe mbini emveni koko ebehamba ayokuzi hlalela endlini yakhe abethe nje zibe mbalwa. Yeeey! 🙂

Read more…


 

Kukho indoda eyenze iTunnel esuka kwigumbi layo lokulala eya kwiPub kwinto ephaya kwi minyaka eyi15

Imihlinzo kwiBEE

Man dug tunnel to a pub

Kuthiwa wothuke waphantse wokuwa unkosikazi walomfo xa efumanisa lento. Lomfo uthathe i15 years ukwenza lento. Izoku qatshelwa ngabantu baka masipala xa belungisa indawo ebivuza. Uthi eyona into ibimqhuba yile nkosikazi yakhe, ayirhoni iyatsha. Waqonda unkabi makazi zamele indlela yoku buyela kule ndawo athanda ukusela kuyo. Kuthiwa ebesithi akubuzwa yinkosikazi ukuba kutheni lento esoloko enuka utywala nje, athi xa eziphendulela, udaliwe…. 🙂

Read more…


 LoMama uthi usana lwakhe lujike lwayi ndoda endala ngomzuzu

Imihlinzo kwiBEE

Infant turns into a grown man in seconds

Eliphepha ndaba lithi kukho mama uthile ohlelwe sisimanga. Usana lwakhe lujike lwayi ndoda endala ngomzuzu. Yeeey! 🙂

Read more…


 

SakhiMan

UseVarsity, utishara yakhe iyahlupheka yile primer imane ukuqhuma kuSakhza. Unuka utywala lomfundi. Aqoonde utishara wakhe ha a man, “Phakama nantsika. Uyasela?” Sakhza: “Ewe ndiya sela mfundisi.” Tishara: “Usela zibe ngaphi ngemini?” Sakhza: “Hayi wena mfundisi ndisela nje zibe ntathu xa ndivuka. Xa ndibuya eklasini ibangu mlibe ke ngoku.” Tishara: “Ubhatala malini ngeQuart?” Sakhza: “Hayi iQuart ipha kooR12 inye.” Tishara: “Uneminyaka emingaphi usela?” Sakhza: “Hay’ mihlanu noko mfundisi.” Tishara: “Ok! Uyabona, inoba kule minyaka xa sesiyi bala lemali uyichithileyo ifikile pha kwiR600 000. Ngowu sowunayo iBMW X5 yakho ngoku…” Sakhza: “Mfundisi, ndicela ukubuza man?” Tishara: “Itsho Sakhza.” Sakhza: “Uyasele mfundisi?” Tishara: “Hayi andiseli.” Sakhza: “Iphi eyakho iBMW X5?” Yeeey! 🙂


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂


4 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array