Imihlinzo kwiBEE: Nanko umfo wase Russia osebenzela umzi othengisa iPizza esitya umsebenzi

Imihlinzo kwiBEE: Nanko umfo wase Russia osebenzela umzi othengisa iPizza esitya umsebenzi

Imihlinzo kwiBEE: Nanko umfo wase Russia osebenzela umzi othengisa iPizza esitya umsebenzi.

Source: today.com

Lomfo uhambisa ukutya komthengi, waze wabhaqwa ngunogada ekungcamla okukutya eliftini, embona kumabona kude wonogada. Khange abesa libazisa unogada, wasukela kulomzi aya kuwo lomfo eyokwazisa umniniyo ngesi sehlo.

Khawuzi bukelele nawe:

Source: Cheryl Davis (YouTube)


Zimane sinzeka: Nanko ke urhulumente wase Mexico kwidolophu yase Guadalajara epasisa umthetho wokwabelana ngesondo esidlangalaleni

Source: NBC Connecticut News

Into esele ifunyaniswa yeyokuba lomthetho uzaku nceda amapolisa aphaya akwazi ukuqwalasela imiba yolwaphulo mthetho. Kuvakala ukuba akhonto inokuba bambisa abantu bale dolophu, ngaphandle nje kokuba kungakho umntu onoku fowuna emangalela abobantu babelana esidlangalaleni.

Masidlule kuyo sikhwele iBicycle enevili elinye.


IDaily online yase China ithi kubanjwe indoda esele ihlabe ooSisi abahlanu kanye apha ezimpundwini ngemela

Source: Dailymail.co.uk

Kufamaniseka ukuba lobhuti ubafanisa abasisi nosisi awayethandana naye. Uthi ke losisi amkhangelayo wemnka nezinto zakhe, iiID, nama khadi ebhanka. Ngoku uthi xa ezikhulula, akamazi ukuba uhlalaphi, nto nje uyayazi ukuba wayehlala kule ngingqi amane ehlaba kuyo kwanenekazi adibana nalo njeng’ba eyabula kule ngingqi.

Abomthetho bancedwe ziiCamera zase stratweni ukuze bade babe bayamfuna.


SakhiMan: Nanko uSakhza unguno Taxi kulo mjikelo

Urenkisha phakathi kweMonti neBhayi. Kuthe ke ngale mini, caba seyi gcwala nale Taxi yakhe kungene omnye uMakhulu esithi uzaku lala, ucela nje aze avuswe xa iTaxi iseRhini. Hay uSakhza, avume athi, “Khululeka mntu omdala ungalala ndakuvusa xa siphaya.”

Hay’ke nyani umfo’mdala ayibethe ibencinci ukuya eBhayi. Wadlula eRhini engxame kakhulu, wamlibala uMakhulu. Uzoko thuka xa esothula abantu eNjoli, xa esithi ubona loMkhulu esalele. Athi, “Yeeey, madoda ndiphazamile khaniyeke ndiphinde ndijike ndiyokumbeka eRhini.” Usalele uMakhulu lonke elixesha kwenzeka lento.

Nyani wajika uSakhza, wayo kutsho eRhini. Uthe ke xa efika khona, wavusa uMakhulu esithi, “Makhulu ungavuka sifikile eRhini.” Waphendula esaku phaphama uMakhulu, “Yhu undincedile mntana’am, kaloku bekumele ndisela iipilisi xa kanye sise mbindini wale ndlela ibheka eBhayi.”


Hahahahahahahahaha….!!!! Ungalibali ukuhlekisa nabanye. Yabela nabanye, uze uthande nekhasi lethu lika Facebook onokuli fumana apha: Imihlinzo Online

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array