Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Source: informationng.com

Kuya fumaniseka ukuba unobangela wesisigqibo kukuba eliqela alinabo abatyali zimali abanoku xhasa eliqela. Ngoko ke yabangela into yokuba bafikelele kwesisigqibo ngoba, imali le bayidinga ngaphezu kwabadlali aba bakhoyo.

Hay’ke kuye kwayi lonto ukuhluza abafanele ukuthengiswa, ingakumbi abo bafudumeze nje izitulo. Bade bathengiswa ke shame, abaphathi besithi noko baku ncedakala zezi bhokhwe, ngoba, bazaku mane bethengisa nobisi bethuna ukwenza nje ezo-cent. Yonke lemigudu ilungiselela ukuba iqela eli likwazi ukuthatha inkxaxheba kula League yaphaya kwela lizwe.


Nantso indoda yase Indonesia ihlawula i-$10,000 usd nge-Coins

Emveni kwethutyana elingange minyaka emine lomfo ehlukene neNkosikazi yakhe, iye yamsa enkundleni yamatyala ibanga isondlo sabantwana. Inkundla yamfumanisa lomfo enetyala, yabeka umyalelo othi lomfo maka hlawule isixa esinga nge$10,000 usd.

Lomfo uye wasamnkela isigwebo sakhe. Waze wahlawula yonke lomali eyi$10,000 usd ngomwangalala we-Coins kweli gqwetha lalo wayesakuba yiNkosikazi yakhe. Lakhala eligqwetha, lisithi yindelelo le yenziwa ngulomfo, sis’gezo futhi esi. Athi lomfo xa eziphendulela, uyamazi ukuba akaphangeli kwaye yonke leminyaka ebenga bhatali sele esiza nayo inje lemali ayihlawulayo, ngamancedo asuka kuba hlobo bakhe. Kwaye ebengena nakuthi encedwa athi ucela bamnike imali engamaphepha.

Kodwa ke, ukuba akaqinisekanga ngayo angayi bala…


Nantso inkampani ithengisa iiBhodi zamadoda

Man Bra

Kuthiwa bafumanise ukuba noko amadoda afanelekile ukuba abenazo noko nawo iiBhodi, ngoba bakhona noko abo baphantse banamabele. Kanga ngento yokuba bafumanise into yokuba kwezi nyanga zimbini sebe qhuba azihambi ziya bhabela eziBhodi. Bade bafikelela kwisigqibo sokwenza nosiyatya abazaku faniselana nezi bhodi.

Bathi ke noko ngehlobo, baza kwenza iintlobo ntlobo zama laphu into ezifana neSilk, linen, njalo njalo.


Nanko uSakhza: unguMfundisi kulo mjikelo

Uyoku bona ilungu lerhamente yakhe elingu Panado ekucaba ugulela ukufa esibhedlele. Abizwe nyani ke uMfundisi azoku betha umthandazo neFamily seyilahle ithemba. Afike nyani ke uMfundisi uSakhza aqonde nyani nantsi neFamily, nabantwana, neNkosikazi esithi ucela wonke umntu avale amehlo kuthandazwe.

Hay’ke athandaze, athandaze uMfundisi uSakhza, uthe esacenga njalo ave ukuba usingaye umtsala ngeBhulukhwe njeng’ba ethandaza. UPanado ucela nje into yokubhala nephepha, nyani esakuzi fumana abhale lomyalezo wakhe. UMfundisi uSakhza alithathe elophetshana alifake empokothweni.

Kuthe esakugqiba ukuthandaza uMfundisi, kufamaniseke ukuba ulandulele uPanado. Kwasele kuqhutywa ke lomthandazo, namalungiselelo omngcwabo. Nyani emnke uMfundisi uSakhza, kuthe esendleleni njalo akhumbule elaphetshana ebelinyengezelwe nguMfi. Xa esithi kanti umfi ebefuna ukumcela asuse inyawo kulombhobho we-Oxygen akakwazi ukuphefumla…


Hahahahahahahahahahahahahaha….hlekisa nabanye, uze uthande neKhasi lethu lika Facebook apha kule link yeMihlinzo Online.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array