Imihlinzo kwiBee: Inkomo izele ithole elinentloko emile okwe yomntu

Imihlinzo kwiBee: Inkomo izele ithole elinentloko emile okwe yomntu


Get your website TODAY!


Inkomo izele ithole elinentloko emile okwe yomntu

Imihlinzo kwiBEE

Nyamazane Calf with human features

Imihlinzo kwiBEE

Nyamazane Calf with human features02

 

Elithole lizelwe kwilali ekuthiwa kuse Mazizini, eBergville emantla aseKZN. Urhulumente uceba ukuyi hlola. Phofu kukwa celwa kwa uyise ukuba makeze ngaphambili…Yeeey! 🙂

Read more…


 Bathe bakuthi abana kumhoya ehamba ngenyawo kwiDrive-Thru wathi uyabuya

Imihlinzo kwiBEE

Drive thru refuse serving man on foot

Lomfo emveni kokuba bemalele ukumhoya kwiDrive-Thru yakwa McDonald’s uyewemnka. Kodwa akhange abesaya kude uthe nje akujikela wabuya sele ehamba ngemoto ezoku thenga. Kanti lomoto uyohluthe kumntu obezo kuthenga kwa kulo McDonald’s. Amapolisa aye afika yangu phantsi phezulu wade wayo kuyitshayisa kwa moto leyo, wonzakala. Kodwa ke useluvalelweni sithetha nje.

Read more…


 Panado uyoku bukela iDerby eStadium

Ingwenya iyoku bukela iDerby okokuqala ebomini bayo. Ehleli pha phezulu ke, xa esithi uphosa amehlo ezantsi abone umntu ongathi nguSakhza. Aqonde nokuba kuthiwa abantu baya fana, nguSakhza lowa, noba kuthiwani. Abe eqonda nento yokuba wamgqibela kudala kwaSakhza lowo. Yehle nyani ingwenya iyokutsho phaya ezantsi.

Xa esithi nyani sikhona nesitulo apha kanye ecaleni kuka Sakhza. Into enqabileyo ke phofu, ngoba ibaze zona zidla ngoku thathwa kuqala ezazitulo. Hey kubeyi lonto ke, “Tyhini ngwenya ndaku gqibela kudala man, otherwise! Uhleli nomntu apha?” Atsho ekhomba kwesi situlo sise caleni kuka Sakhza. Sakhza: “Ha a, eh ukhona kodwa umntu okhoyo apha. Kodwa eh eh eh, akekho ncam wena. Kodwa ndicela usihloniphe nje esisitulo.” Abuze uPanado: “He mfondini kwenzeka ntoni na kanye kanye?” Sakhza: “Okokoko kule minyaka iyi20 ndandi tshate noGqabsie akho Derby yayikhe yasi phosa. Yeyo kuqala lena idlalayo uGqabsie engekho.”

Panado: “Oh! Uphi yena?”
Sakhza: “Hayi uGqabsie uswelekile.”
Panado: “Oh shame man. Ngoku beku ngekho nomnye umntu obuno kumfumana mhlawumbi ahlale kule ndawo kaGqabsie?”
Sakhza: “Hayi wena base mngcwabeni kaGqabsie sithetha nje…”

Yeeey! 🙂 Kunyanisiwe xa kusithiwa iBhola yiReligion kwa banye abantu.


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂


Get your website TODAY!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array