Imihlinzo kwiBEE: Amapolisa aseZimbabwe acelwa ukuba akhe azame ukuncuma rhoqo

Imihlinzo kwiBEE: Amapolisa aseZimbabwe acelwa ukuba akhe azame ukuncuma rhoqo


Imihlinzo kwiBEE: sithini iSkeem seBEE 

Amapolisa aseZimbabwe acelwa ukuba akhe azame ukuncuma rhoqo

Imihlinzo kwiBEE

Zimbabwean police are requested to smile

Kuthiwa eliphulo lenzelwa ukonyusa inani labakhenkethi. Ngoko ke azakufundiswa ukuthi “Cheese”.
Read more…


Kukho intombazana ekuthiwa nguGrace, incame yazitshata isaku ngafumani iqabane elinokumtshata

Imihlinzo kwiBEE

Grace Gelder says making personal vows was empowering

Kuthiwa eligqiyazana lithe emveni kweminyaka emithandathu lingafumani mntu onokulitshata. Liye laqaphele into yokuba liya lisondela kakhulu apha kulo. Laze lakhetha ukuzitshata.

Read more…


 

Kuthiwa eMonti kukho ishishini eligqwesayo ekuthiwa nguNxu

Kufumaniseke into yokuba kwezi zindlu zithengisa inyama yomzimba (yegusha) kubonakale indlela entsha enokukhulisa elishishini. Kwabo banga fikeleliyo kwimali yale nyama, umntu angeza nesonka sakhe neshumi zesithiwe “Nxu” emhluzini. Yeeey! 🙂


 

SakhiMan

Njeng’ba ehlalisana noGqabsie engade athethe ke phofu. Ugqabsie uyewazi fumanela enye iChap apha ekuhlaleni ekuthiwa nguPanado. Caba lomfana unemoto, enefestire ezimnyama.

Ngale mini ke izokulanda uGqabsie. USakhza uyapeta apha phambi kwalendlu yabo. Ibe sele imisa lemoto ibuze indawo ekufuphi ethengisa icuba. Aphendule uSakhza, “Hayi wena zizindlu nje ezintathu ubheka apha ngezantsi.” Lomfo wale moto anike uSakhza imali, amcele ukuba amthengele ngoba uyonqena ukuhamba engena emizini angayaziyo.

Nyani uSakhza ahambe ayokumthengela. Ngela xesha uGqabsie uyaphuma ungena kule moto. Xa ebuya uSakhza ubuya lemoto iselapha nomntana ukhona apha ubukele yonke lento njeng’ba isenzeka. Kucace into yokuba ayivumi ukustata lemoto kaPanado. Aphinde uPanado acele kwaSakhza lowo ukuba amncede amtyhalise imoto.

Hayi ke uSakhza naye ancedise, ide istate nyani imoto ihambe yaku fika ezantsi. Xa ebuya uSakhza athi uyabona baya ncedwa abantu ongabaziyo. Kufuneka ubeno buntu ungumntu nje. Abe sele ebuza, “Uphi uGqabsie kakade?” Aphendule unyana, “Hayi ukula moto ubuyi pusha…” Yeeey! 🙂 Nantso inzwakazi yase Colebrook ibanjwa emangcwabeni

Imihinzo kwiBEE

Woman accussed of digging her fathers grave in search of inheritance

Imihlinzo kwiBEE

Woman accussed of digging her fathers grave in search of inheritance-father

Eligqiyazana libanjwe lisa zinceda kwingcwaba lika tata walo. Xa libuzwa ukuba lenzani, lithe utata walo ubashiye bexabana ngelifa elingaziwayo. Kanga ngento yokuba kukho into evakalayo ukuba ungcwatywe nalo.

Read more…


 

Kuphando olwenziweyo kufumaniseka ukuba iBeer ingakwenza krelekrele

Imihlinzo kwiBEE

Research has shown beer can make you cleverer

Kuthiwa lento ivela emveni kokuba ukhe wasela into epha kwi2,000L.
Read more…


 

Etinarha kuthiwa kukho uHili ofaka iiklasi zeRap

Imihlinzo kwiBEE

Tokoloshe Rapper looks like Tupac

Lomfo uthi emveni kokuba kwabanjwa umfo awaye rapper naye uyewa xhaphakelwa kuku hanjelwa nguTikoloshe. Uthi xa efika lohili uthi maba cule. Kanga ngento yokuba ukuqala kwakhe ukudibana nalo hili uthi wathi, “Yo yo yo my nigga let’s sing…”

Read more…


 

Zimpuku zimbini

Logogo wempuku uhamba nomzukulwana wakhe. Apha ekuhambeni kwabo ke gqigqi neKati. Ithi iKati, “Yes…!” Akhonkothe uGogo, ibaleke leKati. Umzukulwane abuze, “Makhulu, wenze njani?” Athi uMakhulu, “Kudala ndiku xelela into yokuba kubalulekile ukufunda ilwimi lwezinye izilwanyana…!” 

Abahlali kule dolophu yase Italy bathe jize idolophu ngesohlwayo se$900 ngenxa yengxolo eyenziwa yiWaterfall ekule dolophu

Imihlinzo kwiBEE

Waterfall in Ballano, Italian town gets fined

LeWaterfall kuthiwa ingxola gqithi, abantu abasa kwazi nokulala yiyo.
Read more…


 

Kuvakala ukuba abasebenzisa iziyobisi babhenele ekufunxeni ubulongwe benkomo

Amapolisa aqaphele into yoku funxwa kobulongwe benkomo ithande ukuxhaphaka. Abantu abatshaya iziyobisi bafumene icebo elitsha.
Read more…


 

Ubusazi xa uthe wacofa u4321 kwiVanding machine unako ukufumana isiselo sakho mahala

Imihlinzo kwiBEE

Vanding machine

Kuthiwa amathuba aphezulu okufumana isiselo samahala xa unoku cofa lamanani kulo mtshini unkinkisha iziselo.
Read more…


 

IZoo yonyusa ingxowa mali yayo ngoku masaja abantu ngeePythons

Imhlinzo kwiBEE

Python massage

Kuthiwa phambi kokuba zingene enkomeni ezinyoka ziqala zityiswe iinkukhu ezilishumi inye kwenzele ingathi kanti zilambile…Yeey!
Read more…


 

SakhiMan

Ungugqirha, kuze unesi walapha ibengu Gqabsie. Kungena uPanado ezitshise emnweni. Abaleke nyani ayekwa gqirha. Xa efika acele ukubona ugqirha. Athi uGqabsie, “Ngena ngapha bhuti. Uyaku khulula ke bhuti, ugqirha uzaku bona emva kwemizuzu emihlanu.

Omnye, “Haybo nesi, nditshe emnweni njena? Njani ukuba mandi khulule?”
Gqabsie: “Hay’ke bhuti ngumthetho walapha kwagqirha lowo. Wonke umntu ozoku bona ugqirha uyakhulula.”
Panado: “Yintoni ekhululisayo?”
Gqabsie: “Bhuti andiyi ngenanga yonke mna leyo. Qha umntu ozoku bona ugqirha uyakhulula…khawu khulule ugqirha uyeza ngoku ngoku.”

Aphume uGqabsie, aye ngaphandle. Kuphendule omnye umfo ose next door. Athi, “Yho Bra! Yinto yalapha leyo. Nam bendizo kulungisa iAir-con kwathiwa mandilinde apha mandikhulule ugqirha uyeza. Ndihamba ze okwam…” Yeeey! 🙂


 

Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂


One Comment

  1. Siyanda Simoyi
    Nov 24, 2014 @ 13:38:03

    krkrkrkrkrkrk!!!! ndisahlekiswa ngulomhlinzo mnye ka Sakza, ephusha imoto enefesitire ezimnyama kanti upusha uGabsie….Bhutisa ndiyayifuna laT-Shirt yeMihlizo nalena ka Sakza plss!!!!!!!!! #no_more_isigezo_itshakara_andiyifuni

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array