Imihlinzo kwiBEE: Amapolisa abethwe ngumnyango ebona iVideo kuFacebook ngeli xesha lale Lockdown

Imihlinzo kwiBEE: Amapolisa abethwe ngumnyango ebona iVideo kuFacebook ngeli xesha lale Lockdown

Amapolisa abethwe ngumnyango kwenye iComedy Club emveni koku bona iVideo kuFacebook ngeli xesha lale Lockdown

Source: mirror.co.uk

EBrithani kuthiwa iphume yonke iPolice Station, isukela kwenye iComedy Club ekwalapha kwesi sixeko sase Liverpool. Kuya fumaniseka ukuba lento yale Video iqatshelwe lelinye lalama Polisa, phantsi kwemeko yoku nqongophala ko msebenzi. Caba ingwenya ihleli kuFacebook, xa isithi pha pha, yeeey ingathi kukho umsitho oshushu kule Comedy Club.

Hay nyani, abaphozisanga maseko, bagxalathelana ukuya kule Club.  Xa befika, haybo kuvalwe mba kumnyango woku ngena, kwaye kufakwe neqhaga. Baqiniseka ukuya kumnyango wangasemva, nalapho bafika kuvalwe mba. Ey baqonde ukuba ikhona into engeyiyo. Bakhangela inombolo zale Club, nyani xa besithi nazi inombolo zomnini Club.

Xa bemfowunela, lomfo ingathi ulele nje. Babe besithi bafuna ukungena phakathi kule Club yalomfo. Unobangela yiVideo abayi bona apha kuFacebook ebonakalisa ukuba kukho umsitho omkhulu. Azame umnini ndawo ukuwa cacisela lama Polisa, awafuna tu ukumkholelwa. Kwanyanzeleka aphakame kulo bhedi yakhe aleqe uyoku cacisela lama Polisa. Nyani ufikile kuwo, enxibe ezo Pijama zakhe. Waba cacisela ukuba leVideo bayi bonayo, yiVideo yakudala. Nto nje bayi xhoma kwikhasi labo lika Facebook.


Kwase Ngilani njalo, isebe leSocial Development lize nephulo loku Adopter abantu abakhulu banga dliwa sisithukuthezi kule Lockdown

Source: heart.co.uk

Kuya fumaniseka ukuba, njeng’ba abanye bezoku thatha ooTatomkhulu noMakhulu babo kula makhaya agcina abantu abakhulu. Abanye babo abasena bani, ngoko ke kwaziwa nephulo loku adopter abo bangena bani. Kwenzelwa bangabi nasi zungu ngelilixa lale Lockdown. Kuya vakala eliphulo lusebenza ngoku dityaniswa komntu omtsha kunye neXhewukazi or uTatomkhulu bamane besenza iVideo call.

Lonto iyakuwu xolisa nomphefumlo emntweni omtsha ongenabo abantu abakhulu, kwa kunye nakubo abantu abakhulu abangena bazukulwana or abantwana. Iyeyoku qhwatyelwa izandla lemizamo.


Sakhza kwiBEE:

USakhza uphangela apha eReception eHotele. Uyabona ke lomcimbi wale Lockdown, ooDriver balaliswa apha eTown kusithiwa mabanga goduki. Kwenzele ukuba ezizinto bamane bezi dilivarisha baye khona babuyele kwalapha eTown. Banga zoku dibana nale Coronavirus emakhaya.

Hay’ke nyani ke, ngenye intseni ke uSakhza uphangele iNight Shift. Nto nje ekuseni ke uyafika loDriver esithi uzoku thatha iColleague yakhe ebiphangele iNight Shift. Kwenzele bazoku qhuba basebenze. Pha ngabo 4 ekuseni, abuze ke lomfo apha kuSakhza, eehh ikwa-number bani leColleague yakhe. Aphendule uSakhza, ikwa Room 811. Hay’ke nyani, athi ok kulungile khawume ndimjonge efowunini. Nyani ke athathe ifowuni uSakhza, kuba ezaku mfowunela ukuba makeze apha ezantsi uzoku landwa. Uphele umzuzu uSakhza eqwalasele lefowuni. Tyhini, wemnka nowe sibini, nowe sithathu umzuzu, ujamelene nale fowuni uSakhza. Aqonde lomfo liyamshiya ixesha, atsho kuye “Eh, nantsika ndingxamile kune deliveries esimele ukuzenza nalomfo. Kudala ndiku jongile ujamelene nale fowuni. Yintoni le ikujamelisa lefowuni ka ngaka?”

Aphendule uSakhza, “Hay, u8 ndiyambona. Nto nje ndisokola lo 11. Nguye lo ndimkhangelayo.” Hahahahahahahahahahahahahahahahahah ingwenya ikwa room 811…woyisakele uSakhza.


Hlekisa nabanye, uze uthande neKhasi lethu lika Facebook apha kule link yeMihlinzo Online.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array