Imihlinzo kwiBEE: AmaJapan aphindile-enze iBurger emnyama kulo mjikelo

Imihlinzo kwiBEE: AmaJapan aphindile-enze iBurger emnyama kulo mjikelo


 

Umangaliso: Lentwazana inemi nyaka emine izelwe ingenalo nethontsi le gazi

Imihlinzo kwiBEE

4 year old girl born with no blood

Ngumangaliso nyani lo, lentwazana izelwe ingenalo nethontsi legazi emzimbeni wayo, tu. Sele ineminyaka emine ngoku izelwe.
Read more…


 

AmaJapan aphindile: Enze iBurger emnyama kulo mjikelo

Imihlinzo kwiBEE

Japanese Black King Burger

LeBurger ithengiswa nguBurger King wase Japan. Ayinconywa incasa yayo…kuthiwa imuncisa iintupha.
Read more…


 

AmaChina aphindile: Lengwenya iqashisa ngeqabane layo, izama ukuqokelela imali yoku thenga i-iPhone 6

Imihlinzo kwiBEE

Chinese man offers rent girlfriend

Kuyo yonke lonto inayo nemiqathango yendawo ekunga nyathelwa kuzo xa uthe waqasha eliqabane layo. Uthi bayo hlula kabini ingeniso kunye neqabane lakhe. Yonke lemigudu yeyo kuzama iinkozo zoku thenga i-iPhone 6.
Read more…


 

Gqabsie

UGqabsie uqonde ukuba makakhe atshintshe lendlela ayisebenzisayo xa esiya emsebenzini. Nto nje kule ndlela intsha akhethe ukuhamba kuyo kukho isikhwenene kule venkile amane edlula kuyo. Esisikhwenene simane sibetha ikhwelo, xa ebheka usis’ wakho sithi, “Awumbi Sisi…” Naxa ebuya emsebenzini siphinde sitsho ngekhwelo, xa ebheka sithi, “Awumbi Sisi…” Aqonde uGqabsie ndiza kukhe ndiyi bone ngomso lento yesi sikhwenene.

Nakusasa xa ephangela siphinde sitsho man ngela khwelo, xa ebheka simphinde, “Awusembi Sisi…” Aqonde makakhe angene ngaphakathi kulo mjikelo afake isikhalalazo kuno venkile. Atsho ke ukuba akayi thandi lento yenziwa sesi sikhwenene salapha. Abuzwe ukuba sithini esiskhwenene. Achaze naye ukuba simbethela ikhwelo asaku bheka sithi “Awumbi Sisi…” Atsho ukuba eyona nto ingamandla akayi thandi lento yenziwa sesikhwenene. Kwaye ukuba asiyi yeki lento simane siyenza, uzakuba suwisha yena. Emnke nyani aphangele.

Xa ebuya emva kwe mini kutsho ikhwelo. Aqonde uGqabsie good, ndiza kuba suwisha aba. Xa ebheka sithi, “La wey sister uyayazi ne…la wey sister uyayazi mos…” Yeey! 🙂


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂


3 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array