Imihlinzo: Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti

Imihlinzo: Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti

 


ISkeem seBEE sithini namhlanje


Kukho ndoda ithile eye yasweleka ngenxa yokuba xhonti

Husband dies because of hairy chest

Husband dies because of hairy chest

Lomfo uye wafunyanwa yiHeart attack ekwinqwelo moya yase Southwest Airlines emveni kokuba omnye wabasebenzi kweliziko lenqwelo moya liye lala kwaphela ukusebenzisa umatshini woku vuselela intliziyo xa isoyisakala ngenxa yokuba lomfo enesifuba esixhonti.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Amandiya nge-80’s babe sohlwaya ngoku nyathelwa yindlovu xa ufunyaniswe unetyala

Man crushed by an elephant

Man crushed by an elephant

Isigwebo samaNdiya kudala pha kwiminyaka ye80’s wawusithi xa ufunyaniswe unetyala, isigwebo sakho ibekuku nyathelwa yindlovu ude ufe.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Umfo othile wase Cleveland, Ohio uhlatywe entanyeni ngenxa yokulunga kwakhe

Cleveland man stabbed in the neck

Cleveland man stabbed in the neck

Mfo othile uchole isipaji waze wafumanisa ukuba sesika bani na, nokuba uhlala phi umniniso. Kodwa ukulunga kwakhe kuye kwamjikela. Uthe xa esinika umniniso, wamngena ngemela entanyeni embuza kutheni ezoku fika naso ngoku… Yeey! Kukho nje abantu abangena mbulelo man…

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Gqabsi nguAnti kulomjikelo

UGqabsi nguAnti, uncedisa kwelinye ikhaya. Esandu fika njalo, uthe xa esithi wabona lomfana walapha uthanda ifashion ka khulu enxibe ezibhulukhwe zikrazukileyo, waqonda ukuba tyhini yintoni ukudlakazela ka ngaka lo mfana. Wathi ebuya esikolweni lomfana, ayithungwe leblukhwe yakhe…uthunge iwardrobe yonke 🙂 Enendawo ezimane ukuthi, “Yintoni ukudlakazela ka ngaka man umntana womlungu madoda…inokuba nalo ebesebenza apha ugxothelwe ukunga mhoyi.”


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook bazoku zibonela nabo.

2 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array