Imihlinzo: Kukho ityendyana elihlala esitratweni, kodwa alilali nobusuku obunye esitratweni

Imihlinzo: Kukho ityendyana elihlala esitratweni, kodwa alilali nobusuku obunye esitratweni


Skeem seBEE sithini namhlanje:


 

Amasela aseRhawutini abe itruck ezele yiPetrol, emva kwe yure ezimbalwa yafunyanwa sele igoqoza

SAPS

SAPS

Lento yenzeke ekuzeni kokusa kwa ngoLwesibini pha ngabo 2 a.m. Iyoku fumaneka emveni kweeyure ezimbalwa sele igoqoza. Ibithwele 35 000 litres. Ukuba bayi theni ngalo mzumzu ilahleke ngawo akho waziyo. Iqikelelwa pha kwiR400 000 nangaphezulu ixabiso layo lepetrol.

Read more…


 

Umama ona 65 uziphose kwichibi elizele icrocodiles eziqikelelwa pha kwiwaka kwiZoo yase Bangkok

Crocodile

Crocodile

Lomama kuthiwa ebekhathazekile kwaye ebesele enentsuku eziliqela engasa thethi namntu, kutsho udade wakhe. Kubakho ixesha ekuthiwa yiHappy Hour kule Zoo, apho abantu abahambele kulomzi bafumana ithuba loku zipha ukutya eziCrocodiles. Lomama usebenzise elothuba wazi phosa kweli chibi lezi crocodiles. EzoCrocodiles khange zibesa chitha xesha, wonele ukungena kulo manzi zazenzela kuye. Amapolisa athi afike abasebenzi bale Zoo bezama ukubetha eziCrocodiles ngemi gudu yoku khupha lomzimba walo mama. Kukho ofote enye yazo eziCrocodile isiya kulo mama, nantsi ngezantsi.

Crocodile approaching elderly woman

Crocodile approaching elderly woman

Read more…


 

AmaGreeke enze iCinema enebhedi endaweni yezi tulo zesi qhelo

Cinema with beds

Cinema with beds

Sonke siyazi thanda iimovies. Kodwa amaGreeke eze necebo elibhetere kunezi icenema sizaziyo nesizi qhelileyo, beze neCinema eneebhedi. Into esisimanga yeyo kuba, akunyanzelekanga ukuba umntu obukele naye imovie ibengumntu obungene naye okanye umntu omaziyo kule cinema.

Read more…


 

Kukho ityendyana elihlala esitratweni, kodwa alilali nobusuku obunye esitratweni

Homeless guy survives by picking up women every night

Homeless guy survives by picking up women every night

Lomfana eyona nto imbeke esitratweni, wagxothwa ngumama wakhe emveni kokuba efumene iziyobisi endlini yakhe. Xa umjongile uJoe angekhe utsho ukuba uhlala estratweni. Uthi into emenza ahambe kakuhle kulo mngeni azinike wona yindlela aziphatha ngayo kwane ndlela azibonakalisa ngayo. Uthi ukuswenka kokona kumncedayo. Yonke imali ayenzayo emini uyisebenzisa ukutsala amantombazana. Uye ayisebenzise kwi zinto ezifana notywala, nezi yobisi, phofu nantoni na enoku mnceda atsale amantombazana.

Read more…


 SakhiMan

USakhza ufowunela uPanado. UPanado ligqwetha lakhe. Abuze uSakhza, “He ngwenya ndicela ukubuza apha kuwe. Ungandi bhatalisa malini xa bendi noku buza imibuzo emithathu?” Aphendule uPanado, “Athi iyakuba yiR1,000 umbuzo ngamnye.” Athi uSakhza, “Yhu inintsi mos lemali uyenzayo ne…! Uyahlula njani ke ngoku kwezi nantsika zintathu?” Ithi ingwenya, “Kaloku mbuzo ngamnye yiR1,000.” Omnye, “Oh ok.” UPanado athi, “and then, next question? Sowu sele nombuze nje omnye ngoku…ndizo kuthumelela iInvoice…!” Yeey! Akho sizi kuPanado 🙂


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂


One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array