Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.

KwiBreafast Eyondlayo Ekuseni, sithini iSkeem namhlanje…


Umpheki olunywe yintloko yenyoka emveni kokuba eyiqhawule.

Lompheki wase China uyewalunywa yintloko yenoka ebeza kuyi pheka. Ebelungisa isidlo esinqabileyo kwamanye amazwe, esifumaneka kakhulu eChina. Kuthiwa emveni kwemizuzu noko eseyi baleka (20 min.) eyinqumle intloko, uthe xa ezakuyilahla emgqomeni yamluma esandleni. Uyewasweleka engeka fiki nasesibhedlele. Yeey!

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, bebethatha iSelfie.

Couple falls off a cliff in portugal taking a selfie

Couple falls off a cliff in portugal taking a selfie

Kuthiwa esisibini siye satyibilika sayo kuwa ezantsi elwandle besa zibetha ngeSelfie bebeme encamini yale ntaba, behamba nabantwana babo ababini abaminyaka 5 & 6. Kuthe ke emveni kwesisehlo aboncedo olungxamisisekileyo bazama kangoko banako ukukhangela imizimba yabazali bezimveku, kodwa boyiswa yimozulu. Baye bathathisa ngenj’ ixukuxa ngosuku olulandelayo. Ababntwana babo baye basiwa elugcinweni kuRhulumente wase Poland basiwa nakwiPsychologists.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Utatomkhulu othile wase France wothuke waphantse wokuwa xa kusithiwa makaze nobungqina bokuba uyaphila

French pensioner told to prove he is alive

French pensioner told to prove he is alive

Lotata uyewothuka waphantse wayo kuwa xa efumana imbalelwano evela kwiInsurance yakhe isithi ayizo kumbuyekeza imali ebeyisebenzisile yamayeza kuba ngokwencwadi zabo wasweleka nge4th January 2010. Uthi ke lotatomkhulu uyewabonisa inkosikazi yakhe lencwadi, bayihleka. Uye wabatsalela umnxeba ezama ukuyilandela ke lento, basuke bathi kuye, “ukuba uthi unguye, iza nendlela yokuzazisa ukuba unguye nyani kwaye uyaphila.”

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Sakhi-man noPanado kwakunye noTaMazingi

Bahleli epakini kweza zitulo zilungiselelwe abantu abandwendwele epakini. NguSakhza noPanado bahleli baya loba, uTaMazingi yena uzifundela iphepha lakhe apha ecaleni. Iingwenya zimane ziphosa zithiyisela, zinga buyi nanto, zimane ziphosa, tu ukubuya nanto. Zimane zizama zithiyisela, zibambisane noku bambisana, zizama…

Kudlule ipolisa liqonde he mandikhe ndime ndiyi bukele ke lento. Ziqhubekeke iingwenya, ziloba…apha epakini zihleli kwesisitulo. UTaMazingi yena uxakeke mpela uzifundela iphepha lakhe, akazi hoyanga ezizimbini zisecaleni kwakhe. Liqonde elipolisa, man ziphambene ezi lithi “He mfondini, (esitsho kulomfo ufunda iphepha) ababantu balapha ecaleni kwakho baphilile phofu? Awuyi boni lento yenzeka apha ecaleni kwakho?” Aphendule uTaMazingi, “Hayi ndibajongile.” Ipolisa, “Oh uyabazi ababantu?” TaMazingi, “Ewe ndiyabazi, zitshomi zam.” Ipolisa lithi,”Hey khawu bahambise man ababantu apha abaphilanga man…” UTaMazingi, “Brrrr, brrr (estata iphenyane).” Uyaduma uTaMazingi. Libuze elipolisa, “He mfondini yintoni ngoku?” TaMazingi athi, “Hayi ndistata eliphenyane sihleli kulo njeng’ba siloba nje. Awuthanga masihambe?” Ipolisa laqonda yeey ngumgubo wengxowa enye lo mos…. Yeey!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array