Imihlinzo: Kufunyenwe ingonyama kwiFreezer yenye irestaurant kufutshane neZoo

Imihlinzo: Kufunyenwe ingonyama kwiFreezer yenye irestaurant kufutshane neZoo


Le Imihlinzo niyi pahthelwa yimibuliso yakwa La Veta:

La Vita tea

La Vita tea

Ingaba uneLow blood pressure, headache, stress, stroke, period pains, sinus, diabetes, awunamdla wokutya, growth ungakhathazeki sinalo icebo. Sinentlobo ngentlobo zeTea namayeza anaku nceda kwezi zigulo sizi khankanye ngentla. Ukuba unomdla woku fumana lamayeza kunye nezi tea. Nceda qhagamshelana nathi kule nombolo: 074 187 2431

Saku vuyiswa kuku nceda.


Sithini iSkeem namhlanje:


 Kufunyenwe ingonyama kwiFreezer yenye irestaurant kufutshane neZoo

Lion found in freezer of a restaurant

Lion found in freezer of a restaurant

Lengonyama ifunyenwe ekhitshini lenye irestaurant ikwifreezer. Phofu lerestaurant isecaleni kwe zoo. Xa lomfo wale ndawo ebuzwa ngale ngonyama ukuba uyenzani, uziphendulele ngelithi ebeyi tyisa izinja zakhe. Iphele ivalwa ke lerestaurant ngezi zathu ezibambekayo ngoba ayikwazi ukugcina ingonyama (nasiphi na isilwanyana) kunye nokutya okutyiwa ngabantu.

Read more…


 Kukho umfo apha wase India obanjelwe ukuzinika kwinenekazi ebeli lele ecaleni kwakhe kwiFlight ebisuka eHouston esingisa eNew York

Flight-Man arrested for helping himself to a fellow woman co-passenger

Flight-Man arrested for helping himself to a fellow woman co-passenger

Kuthe kusathe cwaka kule flight kwavakala isikhalo sosisi othile. Bothuke baphantse bokuwa xa besiva ukuba eliNdiya alimphatha phathi usisi wabantu. Alonelanga ukumcofa cofa, beli nazo neendawo ezimphuzayo noku mphuza. Umfo ‘mdala uphele ebanjwa waze wanikwa isigwebo soku bhatala i$250 000 USD okanye abese luvalelweni iminyaka emibini.

Read more…


 Unyana weScientist ufelwe yimpuku waze wakhetha ukuyenza ihelicopter kuba engafuni ukohlukana nayo

Mice turned into a helicopter

Mice turned into a helicopter

Lonyana walomfo uye wakhathazeka kakhulu ukufa kwale mpuku. Kuthe ke xa utata wakhe akubona ukuba unyana lo wakhe imkhathazile lento weza necebo wacebisa ukuba bayenze ihelicopter eqhutywa ngeremote. Bayenzile ke lonto, ingaqali ukwenzeka ke phofu. Bakhona nabanye abantu abazenzela iihelicopter ngentlobo ntlobo zezilwanyana.

Read more…


 SakhiMan unebandla

Ngale mini uSakhza ucela abantu abafuna ukuthandazelwa ukuba beze ngaphambili. Abantu abene ngxaki, njalo njalo. Aze ngaphambili ke omnye umfo. Eqala noku bonwa kwalapha ecaweni lomfana. Athi, “Ndiyive ndidlula leCawa ndaqonda ukuba andina kunga ngeni. Ukhona uThixo apha ngaphakathi.” Acelwe nyani ukuba eze apha ngaphambili lomfana, anikwe umboko kuthiwe maka thethe.

Athi lomfana, “Mfundisi ndine Ibola. Ndiya qonda njeng’ba ndisiza kulena iCawa ndaku lufumana uncedo.” Akhe ke lomfana, asitsho istory sakhe. Ukuba uyifumene njani, uthe xa egqiba lomfana wadlulisa umboko kuMfundisi. Wathi uMfundisi (nguSakhza lowo), “Hayi mfo ka Thixo sowu yinika umshumayeli lowo.” Yeey! Ame uMfundisi, “Yinike umshumayeli lowo mfo kaThixo.” Umshumayeli abe yena esithi, “Ha a yihlo mna bendi konyusa nje yigqithisele uMfundisi iMic.” Ancame uMFundisi athi, “Yigcine mfo kaThixo uyiphiwe libandla leyo ungagoduka nayo.” Yeeey! 🙂


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂


Bonus: Nicelile naviwa, khani mamele intshumayelo kaPastoriko apha ngezantsi kwabo bayi phosileyo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array