Imihlinzo: Kudla ngoku khuthazwa ukungaqhubi uSms-a: eChina abathethi lonto

Imihlinzo: Kudla ngoku khuthazwa ukungaqhubi uSms-a: eChina abathethi lonto


Skeem seBEE kuMhlobo, ingaba sithini namhlanje…


 Kudla ngoku khuthazwa ukungaqhubi uSms-a: eChina abathethi lonto

No Texting while walking in China

No Texting while walking in China

EChina kuthiwa ingozi zabantu abaswelekayo, ingakumbi kwaba bahamba ngenyawo ezi zabo bagaxeleka ezingozini amatyeli amanintsi ngenxa yoku Sms-a behamba. Bagilwa zimoto ngoba umntu akaqapheli, kang’ba icebo abaze nalo ngoku lelokuba makwenziwe iLane yabantu abahamba beSms-a apha kwiPavement. Ingxaki abshiyeke nayo ngoku yeyo kugilana kwabo bantu baSms-ayo kwa kule lane yabo… 🙂

Read more…


 

 Mfundisi wase South Carolina ubanjelwe umculo ongxolayo xa kuqhutywa iNkonzo yabo

South Carolina Pastor

South Carolina Pastor

UPastor (hay’ lo wenu nimthanda kakhulu-kakhulu) ngowase South Carolina webandla Assemblies of God uye wabanjwa ithuba elingange veki ezimbini ebekwa ityala lokwa phula umthetho wala dolophu. Kuthiwa amatyeli manintsi kumane kufika izikhalazo zengxolo esuka kweli bandla. Ziqikelelwa kwinto epha kumatyeli angaphezulu kumashumi amahlanu izikhalazo ezingenileyo.

Read more…


 

Umzi wabangcwabi eMelika uze necebo lokwenza iDrive-Thru yoku bona umzimba ngomhla wokugqibela

Drive-Thru Funeral parlor

Drive-Thru Funeral parlor

Babonile into yoku bonisa abantu umzimba inako ukuthatha ixesha. Beze necebo leDrive-Thru, kwaye abantu bayi thathele phezulu lenqubo yalomzi waba bangcwabi. Kanga ngento yokuba isingathi iyanwenwa lento yale Drive-Thru, nakwezinye izindlu zaba ngcwabi sele isenziwa. Into ekhuthazwayo ngemini yomngcwabo kukuba abantu beze ngayi 5 ezimotweni bame imizuzu embalwa badlule. Njalo njalo nakwabanye de kubone wonke umntu.

Read more…


 

SakhiMan noPanado

Base sikolweni, utishara wabo uva umgushu-gushuzo emva, apho kuhleli uSakhza noPanado. Abheke nyani utishara ebuza, “Makwedini kwenzeka ntoni apho?” Aphakame uSakhza, “Hayi tishara nguPanado uthi ndisi sibhanxa…” Utishara, “Tyhini, Panado phakama ucele uxolo kuSakhza.” Enje njalo uPanado ukuphakama, “Uxolo Sakhekile andikhange ndiyi qonde ukuba awukayazi okanye ubungeka yiva ukuba usisibhanxa….” Yeey! 🙂


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂

7 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array