Imihlinzo: Jewish amputee sues hospital after a successful operation

Imihlinzo: Jewish amputee sues hospital after a successful operation

Namhlanje kwiMihlinzo – masikhe sive ukuba iSkeem sithini na…


Kukho mfo othile oliJuda eChicago obeka isibhedlele (Skokie Hospital) ityala ngokuba bethe emveni kohlinzo ebebelenza kuye bemshunqule umlenze, baye bawutshisa ethubeni. Uthi yena ngokweNkolo yakhe bekumele ukuba elolungu lakhe lomzimba ungcwatywa nalo mhlana eyikhabile ibhekile yakhe. Lonto ke yenzelwa mhla mini ndini yovuko ifika abe elapha ecaleni kwakhe umlenze lo bawushunquleyo. Imbuyekezo ayifunayo ngesisehlo yi$100,000 USD.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Yeey! Kukho inkampani eyenze izinto zase bathroom ngeChocolate.

chocolate-bathroom

chocolate-bathroom

LeBathroom kuthiwa ixabisa ngapha kwesigidi seranti. Akuyo chocolate kule bathroom kuya fiwa. Bathi ke xa besiza nawo ke lomcimbi wale chocolate ingagcinwa isithuba esingange nyanga ezintandathu. Kanti ukuba umntu unomdla woku ngayisebenzisi ingakhona indlela yokuyigcina iminyaka.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Mfana othile ufowunela iqabane lakhe ezenza uTata wakhe echaza ukuba uyewasweleka engozini yemoto

fiance calls partner claiming he had an accident and died

fiance calls partner claiming he had an accident and died

Lomfo uthe akuzi bona ethubeni ukuba akasena ndlela yokuzi khupha kule relationship yakhe nale nzwakazi. Phofu abane njongo zoku zimanya ngeqhina lomtshato kungeku dala, inokuba besele kusele isithuba esingange veki batshate. Uye wafowunela lenzwakazi ezenza utata wakhe esithi unyana wakhe uye wafumana ingozi yemoto kwaye uyewasweleka kule ngozi.

Kuthiwa ke usisiza lo uyewalila kakhulu ngoku shiywa kwakhe liqabane lakhe. Kodwa ethubeni esakuziva ngcono uye watsalela abazali balomfana ngenjongo zokuva amalungiselelo azaku hamba njani. Uthe ke akubafumana kwacaca into yokuba bebengamazi kwa into yokuba uzakutshata nokutshata uphopho, phofu bengayazi kwale yoku gilwa yimoto.

Yazo kuvakala ethubeni ukuba ibikwa nguye lo ebefowunele inenekazi eli. 🙂

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Skahi-man noPanado…

Minizana ithile uSakhza noPanado besebancinci kudibene ifamily kutyiwa idinara. Nto nje ngelixesha abantu abakhulu besahleliyo kusatyiwayo bona bazidlalela erumini. Ethubeni kusatyiwa njalo, gqi ezizimbini zintswayiza, zingene zidlule apha etafileni kuthi cwaka wonke umntu. Zidlule ingwenya zithi zaku sithela athi uSakhza, bendikuxelele ukuba yiVanishing cream le siyi qabileyo…abasi bonanga, kuye kwathi cwaka sidlula phambi kwabo…abasibonanga 🙂


 

Masibambe ngazi bini kwakho ngobukho benu nanamhlanje. Siya themba imini yenu isahamba kakuhle, sakube siphinde sizoku thulula lomphanda wemihlinzo kwakhona ngomso lo usayo. Ungalibali ukuhlekisa nabanye.


 

Bonus: Top 10 Funny Baby Videos

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array