Imihlinzo: iinkanuko zotywala ingathi zizaku bhangiswa

Imihlinzo: iinkanuko zotywala ingathi zizaku bhangiswa

Iingcali zase Melika zithi zinayo indlela yokulwa iinkanuko zotywala. Uphando lwabo luvakalisa ukuba, inani lwabantu abade baxhomekeka etywaleni lingapha kwe-15.1 million. Baqaphele ukuba lento iqala nje kancinci, ngoku mane usiya, uye, ude ungakwazi ukubaya mva emva kwethuba.

Ngoku ke zithi ezingcali, le laser bayenzileyo iyakwazi ukuyi thoba iMain Switch yale nkanuko yotywala. Ngoko ke mlesi, ukuba unawo umdla woku yeka, bangayi thoba ne yakho iMain Switch.


Amapolisa aseRhawutini abuqokelela bonke utywala


Zajika izinto eGoli, amaPolisa aphume uphulo esithi azifanelekanga ezizi selo zotywala ekubangwa ukungabi natywala kwazo. Lento yenzeke kanye ngelixesha lika Level 4 weLockdown, kwaye bebu ngavunyelwa buthengiswe utywala phantsi kuka Level 4.

Ngoku umbuzo ubuya usithi, kanti xa bezaku khalazela u0.03% okwezi ziselo bathini ngamayeza okhohlo khohlo, mouthwash, rum and raisin ice cream?


SakhiMan!

Sakhza noNomgqabhuzo bane party ke ngale mini. Ngoku uNomgqabhuzo ufuna ukupheka ooSinyeke for legenge izayo ngale mini. Nyani ke aqonde maka cele uSakhekile abaleke abathenge azokuba pheka phambi kokuba bafike. Ulungiselela kuthi kanti bango nyanya xa beno kuba bona xa be phekwa.

Nyani ke uSakhza acelwe kwa ngethuba elaneleyo ukuba angaya abuye, baphekwe abasinyeke bavuthwe bengeka fiki abantu. UNomgqabhuzo athi umnika noko nokuba ziyure nje ezimbini ukuba ezenze yonke lento. Emnke nyani uSakhza, aqonde apha endleleni noko lihle kakhulu elixesha angadlula kwaMama uyandi chaza.

Kwale emveni kweeYure ezintathu phezu kwale 2 ebeyi nikiwe, kungona aliqaphelayo ixesha. Akothukanga man, kucime nalo fowuni. Aqonde wafa ngula mfazi, abaleke nyani ayokuba thenga. Aleqise endlini, xa esithi nanku uNomgqabhuzo eKhitshini, uqumbe usisifu. Seku mnyama, kwaye sekumnke wonke umntu kwakulo party.

Ingene ingwenya, ithethela phezulu “Khawulezani kaloku majita, sesi fikile.” utsho kwaba sinyeke. Ezama ucacisa ukuba ayinguye lo ulibazisileyo, ngaba Sinyeke, baya cotha.


Hlekisa nabanye, uze uthande neKhasi lethu lika Facebook leMihlinzo Online.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array