Imihlinzo: Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku

Imihlinzo: Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku


Skeem seBEE kuMhlobo: Sithini namhlanje


 

Ihlosi libhokile kwilali yase India libula abantu abamnyama tixi xa begoduka ngobusuku

Leopard kills drunks on their way home

Leopard kills drunks on their way home

Kulumnkiswe abahlali bale lali ukuba bayi lumnkele lento yenzekayo. Elihlosi kuthiwa ukusukela kumnyaka 2012 okokoko lisenza into enye, libulala abantu abanxilileyo xa begoduka. Sele libulele abantu aba pha ku12 ubunintsi. Owoku gqibela umntu obulewe leli hlosi limbulele ngoLwesine lo udlulileyo. Bane xhala kakhulu kuba sele kudala liqhawule kwaye noku qhela kwalo inyama yabantu, ingathi lizaku phela seliyeka nokutya izinjana ezi belimane lizinceda kuzo. Isingathi lizaku qiniseka apha ekutyeni abantu, nalo elona xhala abanalo abahlali bale lali.

Read more…


 

AmaNdiya abhokile: Amasela aseIndia aqatsele aba ne train le yembala

Missing passenger train

Missing passenger train

Kuthiwa ilizwe belisa mangele kuku lahleka kweMalaysian Flight MH 310, nawo amaNdiya aqonda ukuba mawongeze kweli nani loku lahleka kwezi nqwelo zithutha abantu. Akulahlekanga bhasi okanye inqanawe, okanye isigadla kodwa kulahleke itrain. Iyoku fumaneka emveni kwentsuku eziyi 17 emaphandleni ase Bihar kulo lwesine udlulileyo.

Read more…


 

Ungamthini uEx-ongasolvekiyo

Ex boyfriend cooks ex's dog

Ex boyfriend cooks ex’s dog

Lomfo unconywa ngoku xaka xa kuthethwa ngaye nomntu obethandana naye. Phezu koko bekwanele kwa abamelwane ngenxa yengxabano ebezi soloko ziqhubeka phakathi kwakhe nalomntu wakhe. Kuthe ke besaku buyelana, lomfo wacela ukuphekela lentombazana idinara emnandi. Kwaze kwathi emveni kweso sidlo lentombazana yaqaphela ukuba ayisa mboni unonjana. Kanti ufluffy uphekwe leli geza lakhe…uphele ebanjwa emveni kwayo yonke yolonto.

Read more…


 

URover inja yase Rini oorhunta boyikisa abantu ngayo xa beba phaka inkunzi

Amasela aseRini abhokile wona kuqala. Kuvakele into yokuba baphaka abantu inkunzi beboyikisa ngenja. Kukho umntu odibene nootsotsi ngobusuku egoduka. Kwathiwa “Yeeesss, yeeesss, sicela usinike lofowuni…” Babe besithi, “Sakuyi khulula le nja ukuba awusiniki.” Bamphaka inkunzi ngalo nja amasela aseRini. Yeey!


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂

3 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array