Imihlinzo: EIndiya kukho ithole lenkomo elaziwa ngokuza namathamsanqa

Imihlinzo: EIndiya kukho ithole lenkomo elaziwa ngokuza namathamsanqa


Asifikanga sigalelekile iSkeem seBEE


 

EIndiya kukho ithole lenkomo elaziwa ngokuza namathamsanqa

Imihlinzo

People flocking to see the calf and pray

Elithole kuthiwa lingum’ mangaliso, lizelwe linamehlo amathathu. Izihlwele zabantu base India ezisuka kwi ndawo ngeendawo zizo kuthandaza kweli thole, ngoba kuthiwa liza nentlahla. Liye lanikwa igama ke elithole elingu Destroyer. Lifaniswa nesinye isithixo sawo laMandiya esingu god Shiva.

Read more…


 

UCristiano Ronaldo ingathi anga buyela eOld Trafford

Imihlinzo

Cristiano Ronaldo might go back to Old Trafford

Kuvakala okungathi uCristiano Ronaldo angabuyela eOld Trafford. Nto nje ukuba banga mbhatala into epha kwiR8,900,000 ngeveki anga buyela ngesihle. Yeey!

Read more…


 

Inkampani ekuthiwa nguTesco yenze ama apile aPink ngaphakathi

Imihlinzo

Tesco’s new Surprize apple

Levenkile isebenzisene neengcali benza ama apile apink ngaphakathi. Eyona nto ibakhuthazileyo kuku nqwenela ukwahluka kwezinye ivenkile ezinama apile okanye ezenza ama apile.

Read more…


 

Utywala, imoto nesithukuthezi asizo zinto ezikhuthazwayo ukuba mazi dityaniswe

Imihlinzo

Burned Armpit Hair Crash

Kuthiwa lamakhwenkwe mabini ebezithele chu ngale moto kaTata womnye wabo waze lo uyiPassenger watyiwa sisthukuthezi, bemnyama nokuba mnyama ke phofu. Esaphethwe seso sithukuthezi, uyewa tshisa umqhubi ekhwapheni. Baye bafumana ingozi ngenxa yalowo utyiwe sisithukuthezi. Khange bonzakale nto ibheke phi, basindile. Bebe bahlanu xa bebonke.

Read more…


 

SakhiMan

USakhza uphangela pha kule funeral parlour ithile, nto nje ngalo lwesihlanu kuba kusiza isifihlo sange ngomso kufika usapho. Kuthiwe, “Eh Sakhza sicela ukubona umzimba kuba kuza kungcwatywa ngomso.” Kuthi kusa thiwa, “Eh…” Umama wekhaya athi, “Hay’bo! Ikhona impazamo eniyenzileyo. Kaloku umyeni wam wayecele ukuba xa engcwatywa anxityiswe isuit eblue.” Athi uSakhza, “Pewu, ok ayongxaki kwakuthi kusisa sakube sesiyi lungisile lonto. Xa nizile nina ngomso nizo kubona umzimba okokugqibela, sakube sesyi lungisile lonto.”

Nyani afike umama nosapho ngemini elandelayo, tyhini nyani umyeni wakhe unxibe leSuit emnyama. Aqonde ukuba good, “Hey Sakhza usebenzile man…inoba ibingamahintsi-hintsi ne? Niyenze njani lento?” Athi, “Hayi ma, emveni kokuba umnkile wena kuye kwafika omnye umama obesithi umyeni wakhe angathanda ukuba angcwatywe enxibe isuit eblue. Besesi mnxibise isuit emnyama so, saqonda ukuba iyakuba lula into yokuba sivele sitshintshe nje iintloko sizise le ngapha sithathe le ibilapha siyise kula suit iblue….” Khiliqi umama kuko thuka ngulomsebenzi kaSakhza…ihamba yodwa ingwenya…! 🙂


Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook, Twitter naku Google+ bazoku zibonela nabo. Cofa leyo uyithandayo iNetwork apha ezantsi. Enkosi 🙂


One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array