Imihlinzo: amaChina aphindile

Imihlinzo: amaChina aphindile

Sithini iSkeem namhlanje:


AmaChina Aphindile – Inkwenkwana yeChina isinde ekufeni, itshayiswa yimoto

Child run over by SUV

Child run over by SUV

Kuthiwa lomntana ebedlala ecaleni kwendlela waze watsibela endleleni, engaqondanga kanti kukho imoto eseyi fikile. Ngentlahla akakhange onzakale, uyewatshona ngaphantsi kwayo, uyewasinda, unemikrwelo nje engephi.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Emelika kubanjwe umama ofake intshulube kwipilisi ebezipha umntwana wakhe

Tapeworm

Tapeworm

Lomama kufumaniseka into yokuba ebelungiselela ukhuphiswano lonobuhle obelusiza, qha waqonda into yokuba lomntwana angamthoba njani ubunzima bomzimba wakhe. Kulo matiletile waphuma neqhinga loku sebenzisa intshulube. Iyoku qatshelwa esibhedlele emveni kokuba umntwana eyewakhala ngesisu esingapheliyo. Oogqirha xa bemjonga bothuka baphantse bayo kuwa xa bebona intshulube ezingakanani ubunintsi.

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Kukho mfo othile obeka isibhedlele ityala ngoku shunqulwa imilenze

Kukho ndoda ithile ebise sibhedlele, lomfo uye kwesisibhedlele engaqondanga ukuba unoku shunqulwa imilenze. Ngokuno kwakhe ebecinga yinto engephi le imphetheyo kule milenze yakhe. Ngoko ekothukeni kwakhe uqaphela ukuba man bayi shunqule imilenze yakhe. Ngoko ke usuwisha isibhedlele eso ngesi sehlo, engashiyi ke phofu nalo ebelele kwibhedi esecaleni kwakhe, ngoba yena uthe akubona ukuba ushunqulwe imilenze wacela izihlangu zakhe kugqirha. Ngoko ke naye, yena kuqala uyasuwishwa ngulomfo ngenxa yalonto.


 

Ukuba uyonwabele nale imihlinzo, ungalibali ukuchazela nabanye kuFacebook bazoku zibonela nabo.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array