Imihlinzo

ILawmakers zase New Jersey zibhokile kulomjikelo. Kuthiwa zanele zizilwanyana ezenziwa iiTattoo kwakunye nokugqojozwa kwendawo ezithile apha emizimbeni yazo.

Lawmakers ban pet piercing

New Jersey lawmakers are seeking to pass a bill that would ban the piercing and tattooing of pets. (Google)

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


lol

Nzwakazi ithile ifowunele amapolisa ifaka isikhalazo sokuba kukho umntu oyifowunela oko oko kwaye unazo nendawo ezimlandelayo lomntu. Kuthiwa athe Amapolisa xa eyilandela lento afumanisa ukuba lomntu ufowunela lenzwakazi ngumnini Cellphone le ayikhalazela ukuba uhlutshwa ngumntu kuyo…

Khawu tyebise amehlo ubonise nabanye…


Kwenziwe uphando lokuba ngobani abaphosisa kakhulu kunabanye. Ukutsho oko phakathi kwaManenekazi naManene. Kufumaniseke ukuba Amanene anako ukuphosisa kuna Manenekazi. Njani…?

Khawuzivele nawe ubonise nabanye…


Disclaimer: This post is based on the show we love so much…Breakfast KuMhlobo Wenene FM (BEE-Breakfast Eyondlayo Ekuseni). These are just highlights of today’s show in case you missed them. We just love this show. Much love Skeem!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array