About

Posts by :

Yabuza indoda ukuba iphose ntoni emva kwe-75 days

Kuya vakala ukuba le-Monk ibiyoku zila iintsuku eziyi 75 zomthandazo. Yothuke yoma xa ibuya kuthe ncwe kule Dolophu yabo. Kanti unobangela yile Covid-19. Basa mcacisela ukuba kuye kwenzekani lomzuzwana ebengekho ngawo. Izi-Tonight azijimi ziyatsha Ngela xesha laziwa ngoku ngabikho ngcwele, kuye kwavakala ukhenkce ongapheliyo. Xa ilandelelwa lento, kuya funyaniswa ukuba Izi-Tonight zibbokile, azijimi ziyatsha. SakhiMan(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe

Imihlinzo kwiBEE: Nalo iqela lebhola eTurkey lithengisa abadlali kuba befuna ukuthenga iiBhokhwe Kuya fumaniseka ukuba unobangela wesisigqibo kukuba eliqela alinabo abatyali zimali abanoku xhasa eliqela. Ngoko ke yabangela into yokuba bafikelele kwesisigqibo ngoba, imali le bayidinga ngaphezu kwabadlali aba bakhoyo. Hay’ke kuye kwayi lonto ukuhluza abafanele ukuthengiswa, ingakumbi abo bafudumeze nje izitulo. Bade bathengiswa ke(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Nanko umfo wase Russia osebenzela umzi othengisa iPizza esitya umsebenzi

Imihlinzo kwiBEE: Nanko umfo wase Russia osebenzela umzi othengisa iPizza esitya umsebenzi

Imihlinzo kwiBEE: Nanko umfo wase Russia osebenzela umzi othengisa iPizza esitya umsebenzi. Lomfo uhambisa ukutya komthengi, waze wabhaqwa ngunogada ekungcamla okukutya eliftini, embona kumabona kude wonogada. Khange abesa libazisa unogada, wasukela kulomzi aya kuwo lomfo eyokwazisa umniniyo ngesi sehlo. Khawuzi bukelele nawe: Source:¬†Cheryl Davis (YouTube) Zimane sinzeka: Nanko ke urhulumente wase Mexico kwidolophu yase Guadalajara(…)

Read more...

Imihlinzo kwiBEE: Amapolisa aseZimbabwe acelwa ukuba akhe azame ukuncuma rhoqo

Imihlinzo kwiBEE: Amapolisa aseZimbabwe acelwa ukuba akhe azame ukuncuma rhoqo

Imihlinzo kwiBEE: sithini iSkeem seBEE   Amapolisa aseZimbabwe acelwa ukuba akhe azame ukuncuma rhoqo Kuthiwa eliphulo lenzelwa ukonyusa inani labakhenkethi. Ngoko ke azakufundiswa ukuthi “Cheese”. Read more… Kukho intombazana ekuthiwa nguGrace, incame yazitshata isaku ngafumani iqabane elinokumtshata Kuthiwa eligqiyazana lithe emveni kweminyaka emithandathu lingafumani mntu onokulitshata. Liye laqaphele into yokuba liya lisondela kakhulu apha kulo.(…)

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array