Today on Imihlinzo

Disclaimer: Imihlinzo Online is based on the show we love so much…Breakfast Eyondlayo Ekuseni KuMhlobo Wenene FM. We have no affiliate with the show. These are just highlights of today’s show (Breakfast KuMhlobo Wenene FM) particularly Imihlinzo (segment we just love – hilarious) in case you missed it. Much love Skeem!!!

Izikipa zeMihlinzo zide zafika

Unintsi lwenu lusicelile…nathi nje ngesiqhelo siye samamela, senza njalo.

Imihlinzo

Gqabsie

Sakhza

Panado


Gcwalisa leForm ingezantsi xa ufuna esakho. Saku buyela kuwe kunge kudala nange xabiso.

Igama neFani (required)

Email (required)

Cellphone

Khetha Isikipa kwezi (Umbhalo)

Size (required)
SmallMediumLargeX-Large

Ezempilo: Ibali lika Wimpie van der Merwe

Ezempilo: Ibali lika Wimpie van der Merwe

Lengxelo niyi phathelwa ngabakwa Stemtech:  Testimony of multiple fracture by Wimpie van der Merwe (This testimony has the potential to do injustice to the products I used and what it is intended for. StemTech’s products cure nothing, your stem cells, however, do. The testimony may leave the impression that the products should only be used(…)

Read more...

Yabuza indoda ukuba iphose ntoni emva kwe-75 days

Kuya vakala ukuba le-Monk ibiyoku zila iintsuku eziyi 75 zomthandazo. Yothuke yoma xa ibuya kuthe ncwe kule Dolophu yabo. Kanti unobangela yile Covid-19. Basa mcacisela ukuba kuye kwenzekani lomzuzwana ebengekho ngawo. Izi-Tonight azijimi ziyatsha Ngela xesha laziwa ngoku ngabikho ngcwele, kuye kwavakala ukhenkce ongapheliyo. Xa ilandelelwa lento, kuya funyaniswa ukuba Izi-Tonight zibbokile, azijimi ziyatsha. SakhiMan(…)

Read more...

Nanko u-Ex engasolveki ePennsylvania

Nanko u-Ex engasolveki ePennsylvania

Lentombazana ifika kwiFlat yayo, ibuya ithenge neGroceries. Ngoku xa evula iFridge yakhe, haybo ayivuleki. “He man, kwenzeka ntoni na apha.” Nguye lowo, ezibuza exakiwe ukuba kwenzeka ntoni na.

Read more...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Array